آگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنی) ششدانگ آپارتمانششدانگ آپارتمان به شماره 387 فرعی از 106B اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه 2 طبقه یک با حق استفاده از پارکینگ شماره یک واقع در بخش 01 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک ناحیه یک بندرعباس استان هرمزگان به مساحت 184 متر و 85 دسیمتر مربع( سیصد و هشتاد و هفت فرعی از صد و شش B اصلی) به نشانی بندرعباس کوی آزادگان که به نام پروین/شرفائی ثبت گردیده که به قدرالسهم از عرصه و بنا و مشاعات و مشترکات آن سهیم می باشد دارای حدود اربعه: شمالا: بطول 12 متر دیواریست بفضای خیابان 10متری شرقا: بطول 14 متر و 30 سانت بفضای قطعه 79 تفکیکی سابق جنوبا: در 7 قسمت اول بطول 5 متر و 30 سانت دوم که شرقی است بطول 2 متر و 90 سانت و سوم بطول یک متر و 90 سانت چهارم که غربی است بطول 60 سانت پنجم بطول 2 متر و 90 سانت و ششم که شرقی است بطول 60 سانت و هفتم بطول یک متر و 90 سانت هر 7 قسمت نرده و دیواریست بفضای حیاط مشاعی غربا: در 5 قسمت اول بطول 12 متر و 20 سانت دیواریست بفضای قطعه 77 تفکیکی دوم که شمالی است بطول 5 متر و 20 سانت و سوم بطول 2 متر و 70 سانت و چهارم که جنوبی است بطول 5 متر و 20 سانت هر سه قسمت اخیر درب و دیواریست براهرو و راه پله مشاعی و پنجم بطول 2 متر و 30 سانت دیواریست بفضای قطعه 77 تفکیکی سابق کف این قطعه به سقف قطعه  اول تفکیکی و سقف آن پشت بام مشاعی است .
بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی پلاک فوق و برابر گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری ملک مورد نظر عبارت است: شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی در طبقه اول به مساحت 85/184 مترمربع، مشرف به خیابان ده متری در کوچه آزادگان 26
به وضعیت : کف پارکت، در پذیرایی بدنه کاغذ دیواری و سقف گچ و ابزار و رنگ می باشد،آشپزخانه اپن دارای کف پارکت و کابیت های تمام ام دی اف، کلیه پنجره ها و درب تراس آلومینیومی دوجداره می‌باشد. خواب ها دارای کف با پوشش کفپوش طرح پارکت، بدنه کاغذ دیواری و سقف گچی بوده، همچنین در محدوده خوابها یک حمام و یک توالت با کف سرامیک،بدنه کاشی و سقف کاذب دامپای pvc جانمایی گردیده است. درب های داخلی چوبی پیش ساخته با فریم فلزی می باشد و در داخل فضا تزیینات سنگ آنتیک و دیوارکوب چوبی در ستون آشپزخانه دیده می شود. نورگیری ها از ضلع شمال مشرف به معبر و در ضلع جنوبی از حیاط تامین گردیده و طراحی داخلی دارای کیفیت مناسبی می باشد. همچنین موردنظر دارای یک انشعاب برق سه فاز 25 آمپر و یک انشعاب آب نیز می باشد. با عنایت به موارد فوق الاشاره، ارزش شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مورد نظر با توجه به محل وقوع، کیفیت ساخت و سایر مولفه ها و پارامترهای مهندسی و کارشناسی بدون در نظر گرفتن بلامعارض، مستحق للغیر و بازداشتی بودن تعهدات دیون و هرگونه بدهی های احتمالی که ممکن است به اشخاص حقیقی و حقوقی یا سایر موسسه بانک ها و نهادهای دولتی داشته باشد ارزش پایه ششدانگ ملک مذکور جمعا به مبلغ 000/000/550/26 ریال( بیست و شش میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابی گردید پلاک فوق به موجب سند رهنی شماره 288824 مورخ 20/10/1396 دفترخانه اسناد رسمی شماره 10 بندرعباس در رهن بانک تجارت قرار گرفته به دلیل عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی 9801246 علیه: شرکت خدماتی مرزبان بندر با مدیریت آقای پیمان غلامرضا بیگی و پروین شرفائی گردیده پلاک مورد رهن در روز شنبه مورخه 25/04/1401 در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از طریق مزایده حضوری از مبلغ فوق به فروش می رسد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کلا نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع  نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهردار ی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد.
تاریخ انتشار: 14/04/1401 
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها