آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی) ششدانگ یک قطعه زمینآگهی مزایده پرونده اجرایی کلاسه 140000351 تمامی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت چهارهزار و هشتصد و شانزده متر وهشتاد و هفت دسیمتر مربع با حدود اربعه: شمالا متمایل به غرب به طول نود و هفت متر و ده سانتی متر پی است به خیابان احداثی از باقیمانده پلاک چهارصد و سیزده فرعی از شصت و چهار اصلی شرقا به طول چهل و هشت متر و سیزده سانتی متر پی است به قطعه پنج تفکیکی پلاک چهارصد و بیست و سه فرعی از شصت و چهار اصلی جنوبا متمایل به شرق در سه قسمت اول به طول هشتاد و یک متر و هفتاد  و هفت سانتی متر دوم شرقی است به طول چهار متر و دوازده سانتی متر سوم به طول پانزده متر و هفده سانتی متر هر سه قسمت پی است به خیابان احداثی از باقیمانده پلاک چهارصد و سیزده فرعی از شصت و چهار اصلی غربا در دو قسمت اول به طول سه متر و هشتاد و یک سانتی متر پی است به خیابان احداثی از باقیمانده پلاک چهارصد و سیزده فرعی از شصت و چهار اصلی دوم به طول پنجاه و نه متر پی است به قطعه هفت تفکیکی پلاک چهارصد و بیست و پنج فرعی از شصت و چهار اصلی. حقوق ارتفاقی ندارد دارای پلاک چهارصد و بیست و چهار فرعی از شصت و چهار اصلی واقع در حاجی آباد- منطقه دورودی قطعه یک بخش هفت بندرعباس که بشماره سریال 405532 ب 90 به نام شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان ثبت و سند مالکیت صادر و برابر خلاصه سند رهنی شماره 36304 مورخه 05/06/1396 تنطیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 23 حاجی آباد در رهن بانک کشاورزی شعبه حاجی آباد قرار گرفته و بعلت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار پرونده (آقای کاوس کریمی تزرجی) در قبال مبلغ پانزده میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل طلب و مبلغ هفتصد و نود و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت حقوق دولتی متعلقه اجرائیه تحت پرونده اجرائی به شماره کلاسه 140000351 تشکیل و حسب تقاضای بانک بستانکار طی نامه شماره 1651/63900 مورخه 03/08/1401 ملک مذکور برای سومین مرتبه توسط هیات دوازده نفره کارشناسان رسمی دادگستری طی صورتجلسه ارزیابی اموال به شماره 14015023120001108 مورخه 05/11/1401 به ترتیب ذیل ارزیابی شد:
مورد رهن به صورت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر مربع مشتمل بر تاسیسات و اعیانی های موجود به عنوان ساختمان سوله احداث گردیده است که با توجه به معرفی نماینده بانک بستانکار جمیع جهات و رونق منطقه و عوامل موثر در نظر گرفته شده توسط کارشناسان محترم ارزیابی گردید:
ارزیابی ساختمان به شرح ذیل می باشد:
1- سوله سردخانه: شامل یک سوله بزرگ(اصلی) با سازه فلزی تیر و ورق خرپا می باشد. به متراژ پانصد و پنجاه و هشت متر و هفت سانتی متر مربع که ارتفاع تاج آن برابر با هشت متر بوده و دیوار پیرامونی از بلوک سیمانی و سقف آن با پوشش ورق گالوانیزه و توری مرغی و پشم شیشه اجرا گردیده است. 
2- سوله انبارها: دو باب سوله در دو طرف سوله اصلی قرار گرفته و مساحت هرکدام به ترتیب سمت شرق یکصد و بیست و دو متر مربع و سمت غرب دویست و پنجاه و هفت متر و هفت سانتی متر مربع می باشد. سازه آن از قوطی و سقف سوله سمت راست از قوطی و ورق گالوانیزه و سمت چپ از قوطی و ورق گالوانیزه و توری مرغی به همراه پشم شیشه می باشد.
3- ساختمان اول: یک باب ساختمان در ضلع شمال شرقی سوله اصلی واقع شده است مساحت این واحد یکصد و سی و پنج مترمربع بوده که شامل دو اتاق و یک آشپزخانه می باشد. سازه آن فلزی با سقف قوطی و و ورق گالوانیزه با دیوار بلوکی نمای آن پلاستر ماسه و سیمان و نرمه کشی سیمان سفید و پوشش داخل فضا شامل کف از سرامیک و دیوارها گچ می باشد، آشپزخانه اپن و پوشش کف و دیوار به ترتیب از سرامیک و کاشی می باشد.
4- ساختمان دوم : یک ساختمان چسبیده به ساختمان اول و در ضلع غرب آن به مساحت پنجاه و هفت متر و چهل و پنج سانتیمتر مربع با اسکلت فلزی و سقف قوطی فلزی به همراه ورق گالوانیزه با پوشش گچ و پوشش کف ها از موزائیک و دیوارها به صورت تلفیقی تا یک متر از سرامیک و مابقی از گچ می باشد. سرویس بهداشتی با پوشش کف از سرامیک و دیوارها از کاشی و درب آلومینیوم اجرا گردیده و جنس درب ورودی و پنجره ها آهنی بود ه و دارای آشپزخانه اپن و جنس کابینت نیز ام دی اف می باشد.
5 -ساختمان شماره 3: یک باب ساختمان چسبیده به ساختمان شماره 2 به مساحت یکصد و سی متر و نه سانتی متر با اسکلت دیوار باربر و سقف سبک شامل دفتر کار و مسکونی که پوشش کف موزائیک، پوشش دیوارها پتینه و پوشش قسمت مسکونی آن تا یک متر سرامیک و مابقی گچ و رنگ و پوشش سقف نیز گچ و رنگ می باشد. درب ورودی و پنجره ها آهنی و آشپزخانه اپن و پوشش کف و دیوارها به ترتیب سرامیک و کاشی و جنس کابینت فلزی می باشد.
6- اطراف عرصه با دیوار بلوکی محصور شده است و نمای آن نرمه سیمان سفید و قسمت هایی هم بدون نما و دارای دو درب ورودی می باشد.
7- محوطه سازی به مساحت حدود یکهزار و پانصد مترمربع شامل زیرسازی و آسفالت می باشد.
بنا به مراتب فوق الاشاره با توجه به مساحت اعیانی و موقعیت مکانی و کیفیت بنا و کاربری موصوف و عمر مفید بنا و با عنایت به سایر مولفه ها و پارامترهای کارشناسی ارزش کل ابنیه در زمان حال و شرایط فعلی ارزش کل به مبلغ شصت و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردید.
بخش کشاورزی شامل فضای سبز و درختان داخل و بیرون محوطه فضای سبز موجود شامل درختانی از انواع مرکبات و نخل و خرما و غیره به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون ریال ارزیابی گردید.
قیمت تاسیسات برقی و مکانیکی سردخانه جمعا به مبلغ سی و یک میلیارد و سیصد و هشتاد شش میلیون ریال ارزیابی گردید.
قیمت ماشین آلات برقی و مکانیکی سردخانه جمعا به مبلغ سی و یک میلیارد و سیصد و هشتاد و شش میلیون ریال ارزیابی گردید.
قیمت ماشین آلات جمعا به مبلغ نه میلیارد و سیصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و نه هزار و ششصد ریال ارزیابی گردیده است.
اقلام فوق مجموعا به ارزش یکصد و سه میلیاد و نهصد و نود و پنج میلیون و ششصد و نه هزار و ششصد هزار ارزیابی گردید.
ملک فوق در روز دوشنبه اول اسفندماه یکهزار و چهارصد و یک (01/12/1401) از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان حاجی آباد اتاق اجراء از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ یکصد و سه میلیارد و نهصد و نود پنج میلیون و ششصد و نه هزار ریال (600/609/995/103 ریال) شروع و به بالاترین قیمتی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده برای عموم آزاد است و در صورتی که در موعد مقرر خریداری مراجعه ننماید املاک مذکور با دریافت کلیه هزینه های مربوطه به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل غیرمترقبه مواجه گردد روز بعد از تعطیلی جلسه مزایده برگزار می گردد.
تاریخ انتشار آگهی : سه شنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک (11/11/1401)
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها