زیبایی های دو مسجد وکیل و نصیر الملک در شیراز

 

شیراز به عنوان سومین شهر مذهبی ایران از دیرباز جز سرامدان تلفیق هنر معماری و مذهب بوده و این ویژگی را میتوان در نوع معماری مساجد این شهر در دوره های مختلف تاریخی دید. سرآمد این ویژگی، معماری دو مسجد وکیل در دوزه زندیه و نصیرالملک در دوره قاجار است. سادگی سبک معماری زندیه وتاکید بر زیبای شناسی سبک قاجاریه را میتوان در این دو مسجد دید.