حال و هوای انقلاب در بندرعباس

 

حال و هوای انقلاب در بندرعباس
عکس از صبح ساحل