خبرهای مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه «کارخانه گندله سازی مادکوش » تاریخ 7/اسفند/1398
«کارخانه گندله سازی مادکوش » واقع در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شهرستان بندرعباس در نظر دارد تامین سرویس ایاب ذهاب پرسنل خود را مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار.....
آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - تاریخ 7/اسفند/1398
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ - تلفن 10-33592201 (076) .....
آگهی مناقصه عمومی شهرداری هشت بندی- نوبت دوم - تاریخ 7/اسفند/1398
احتراما به استناد قانون مناقصات دولتی، شهرداری هشت بندی در نظر دارد، از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود طبق جدول ذیل به شرکت های واجد الشرایط که دارای ....

بیشتر