خبرهای مزایده و مناقصه

شرکت بنیاد بتن هرمزگان اصلاحیه آگهی تجدید مزایده تاریخ /16/اسفندماه سال/1399
صبح ساحل شرکت بنیاد بتن هرمزگان
آگهی مزایده اموال غیر منقول( اسناد رهنی) تاریخ /16/اسفندماه سال /1399
صبح ساحل آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی)

بیشتر