خبرهای مزایده و مناقصه

مزایده فروش شناور شرکت کشتیرانی والفجر - تاریخ 28/دی/1398
شرکت کشتیرانی والفجر در نظر دارد یک فروند شناور رو رو با مشخصات با مشخصات مندرج در جدول ذیل...
آگهـــــی مزایــــــده شرکت صنعتی تولیدی واقع در شهرستان بندرعباس - تاریخ 28/دی/1398
یک شرکت صنعتی تولیدی واقع در شهرستان بندرعباس در نظر دارد تجهیزات فلزی مستعمل ( انواع قالب ولوله داربست ، جک وسرجک ، شورینگ و سولجر ) مازاد برنیاز خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان ...
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم) سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان - تاریخ 28/دی/1398
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد انجام کار واکشی و ثبت اطلاعات پرونده های واگذاری اراضی در سامانه الکترونیکی سازمان امور اراضی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی.....

بیشتر