خبرهای مزایده و مناقصه

وب سایت رسمی کشتی داران ایران
تنها مرجع دریایی ساحل نشینان و دریانوردان ایران را کلیک کنید
بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان آگهی مـــز ا یـــده تاریخ /3/مهرماه سال /1399
صبح ساحل بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی شماره 60-99 تاریخ /3/مهرماه سال /1399
صبح ساحل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

بیشتر