خبرهای مزایده و مناقصه

پایگاه شکاری خلبان شهیدخسرو عبدالکریمی آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول) تاریخ /26/اردیبهشت ماه سال /1400
صبح ساحل پایگاه شکاری خلبان شهیدخسرو عبدالکریمی
شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی
صبح ساحل شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

بیشتر