خبرهای مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه عمــومی با اخذ سپرده - تاریخ 5 / بهمن / 1398
موضــوع آگـهی :‌ خرید تخته و چوب مورد نیاز.....

بیشتر