خبرهای مزایده و مناقصه

شركت آلومينيوم المهدی آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تاریخ /21/مردادماه/1399
صبح ساحل شركت آلومينيوم المهدی
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /21مردادماه /1399
صبح ساحل شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس

بیشتر