خبرهای مزایده و مناقصه

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) آگهی مناقصه عمومی تاریخ /28/مهرماه سال /1400
صبح ساحل شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم ) تاریخ /28/مهرماه سال /1400
صبح ساحل شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس
شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران آگهی مناقصه عمومی تاریخ /27/مهرماه سال /1400
صبح ساحل شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران

بیشتر