خبرهای یادداشت

میزهای مردانه، سهم زنان چند درصد؟
براساس آمارهای رسمی در ایران، نرخ مشارکت زنان در مشاغل مدیریتی بخصوص مدیریت دولتی به صورت قابل توجهی اندک است. طی سالهای اخیر زنان توانسته اند در زمینه های علمی پیشرفت قابل ملاحظه ای کنند، اما از حیث مشارکت زنان بویژه مشارکت شهری زنان وضع مساعدی ندارند.
نقش هرمزگان در درمان بیماری هلندی
در سال 1959 کشور هلند موفق به کشفی بزرگ در منابع نفتی و گاز طبیعی شد. این کشف بزرگ درآمدهای صادراتی زیادی را روانه این کشور کرد.
چرا استاندار ورود نمی‌کند؟!!
استفاده اختصاصی ممنوع «عبارت آشنایی که همیشه به چشم می‌خورد. فرق نمی‌کند، در خیابان، کوچه‌پس‌کوچه، جاده، روستا، شهر و هر جا که محل تردد خودرو باشد.

بیشتر