انتصابی جدید در شورای شهر بندرعباسطی حکمی از جانب رئیس شورای شهر بندرعباس، ندا هاشمی پور ، به عنوان مشاور امـور سازمان های مردم نهاد (سمن ها) کمیسیون  بهداشت ، سلامت وخدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس منصوب شد.

 

به گزارش صبح ساحل به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، با حکم رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس " ندا هاشمی پور " به سمت مشاور امـور سازمان های مردم نهاد (سمن ها) کمیسیون  بهداشت ، سلامت وخدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس  منصوب شد.متن حکم بدین شرح است:
نظـر به تعهـد، تخصـص و تجـارب ارزنـده جنابعـالی به مـوجب این حـکم به عـنوان مشـاور امـور سازمان های مردم نهاد (سمن ها) کمیسیون  بهداشت ، سلامت وخدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس منـصوب می گـردید.
امیـد اسـت با بهـره گیری از دانـش و تـخصص خـود در راستـای پیشبـرد اهـداف و  توسعـه شـهر بندرعبـاس در ظل توجهـات حضـرت ولـی عصـر (عج) موفـق و مـؤید  باشیـد.