آگهی مناقصه شماره 2/99 (يك مرحله ای ) شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) 25دی 13981-نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص)
2-نشانی دستگاه مناقصه گزار: کیلومتر 40 جاده میناب- جنب شهر قلعه قاضی
3-موضوع: تأمین سرويسهاي اياب و ذهاب 
4-محل دریافت اسناد مناقصه: اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس 
5-مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري
6-مهلت تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری مورخ 16/11/98
7-زمان و تاریخ و مکان بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:000 روز پنج شنبه مورخ 17/11/98 در سالن جلسات شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس
8-به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل میشود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9-نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واريز وجه نقد در وجه شرکت مدیریت تولید  برق خلیج فارس 10-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: (هفتصد ميليون ريال)
11-قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 1000.000 ريال ( یک میلیون ريال) واریز به حساب جام                             88/18383224نزد بانک ملت بنام شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس
12-پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، تضمینهای معتبر تهیه و همراه پیشنهاد نرخ به شرکت تسلیم نماید، به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13-سایر اطلاعات و جرئیات در اسناد مناقصه مندرج است 
14-آگهی در سایت شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر www.tavanir.org.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات iets.mporg.ir قابل مشاهده میباشد.
15-این شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
16-مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت با موضوع مناقصه از سوی شرکت کنندگان الزامی میباشد.
17-مدت قرارداد يكسال و از تاریخ 1/01/99 لغايت 30/12/99ميباشد.
18- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
متقاضیان میتوانند با ارائه معرفی نامه، نماینده خود را جهت دریافت اسناد مناقصه به همراه فیش واریزی به مبلغ 1000.000 ريال   ( یک میلیون ريال) به حساب جاری اعلام شده در آگهی و مراجعه به آدرس شرکت اقدام نمایند. 
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها