(آگهی مزایده عمومی) آرامستان بهشت زهرا (س) شهرداری بندرعباس - تاریخ 10/اسفند/1398  سازمان آرامستان بهشت زهرا (س) شهرداری بندرعباس در نظر دارد نسبت به واگذاری 9 باب مغازه خود را بشرح ذیل به صورت اجاره بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذار نمایند.
  لذا از متقاضیان دعوت میگردد  با در دست داشتن فیش واریزی بمبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 0105667041006 سازمان آرامستان بهشت زهرا(س) نزد بانک ملی جهت دریافت اسناد از تاریخ  انتشار  آگهی  حداکثر بمدت  10روز در ساعات اداری  به محل سازمان  واقع در بندرعباس - کیلومتر8 جاده بندرعباس -میناب واحد حقوقی مراجعه نماید.
(فروش اسناد از تاریخ10/12/98لغایت 24/12/98)
-هزینه درجه آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد. 
چنانچه برندگان اول و دوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولولیت به نفع صندوق سازمان ضبط شد.
-شرکت در مزایده ودادن پیشنهاد به منزله  قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران میباشد.
-این آگهی برابرآیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران میباشد و صرفاًیک نوبت منتشر میگردد.
-کلیه شرکت کنندگان می بایست به ازاء هرپیشنهاد مبلغ 20.000.000ریال به صورت نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی حداقل سه ماه اعتبار را بعنوان سپرده شرکت کننده در  مزایده به حساب شماره0105667114007 بنام سازمان آرامستان بهشت زهرا (س)نزد بانک ملی واریز نماید (چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد).
-سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
-برنده مزایده هنگام عقد قرارداد بایستی مبلغ اعلامی توسط موجر را بعنوان حسن انجام کار در وجه سازمان تودیع نماید.
-حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز میباشد بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد.
- پیشنهاد دهندگان بایسیت تا آخر وقت اداری روز سه شنبه 27/12/98 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص معین و بدون ابهام بوده و در پاکتهای مربوطه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
-پیشنهادات رسیده ساعت 14 در روزچهار شنبه مورخه 28/12/98 در کمیسیون معاملات که در محل سازمان تشکیل میگردد بازگشایی میشود.
- سازمان آرامستان بهشت زهرا (س)شهرداری بندرعباس در قبول یاردیک یا تمام پیشنهادات در هرمرحله آزاد خواهد بود.
- مستاجر از پایان مدت قرارداد برابرتعهد  محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی در محل اعم از حق کسب وپیشه را از خود سلب واسقاط می نماید.
-ملاک انتخاب برنده پس از تایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه میباشد.
-سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهادخود ضمیمه و تسلیم نمایند.
-جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1- 33377150تماس نمایید.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها