« آگهی مناقصـه عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس - تاریخ 13/اسفند/1398  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد نسبت به واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی، خدماتی و ...از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی  و گواهینامه ایمنی معتبر به مدت یکسال واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه  از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز به اداره حقوقی و قراردادها واقع در میدان گاز پایانه مسافربری خلیج فارس ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است : فروش اسناد ( از تاریخ 13/12/98 لغایت 24/12/98 ) می باشد.
1- کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
2- چنانچه  برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
3- میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/100ریال می باشد که می بایست به صورت نقدی به شماره حساب 1/6802954/10  نزد بانک رسالت به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری  واریز و  یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار در وجه سازمان تودیع نماید. (چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات  قابل کمیسیون نمی باشد).
4-هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
5- متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه مبلغ 000/500ریال را به حساب شماره 0111459466005  به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس  نزد بانک ملی  واریز نمایند.
6- پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخه 27/12/98پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده در پاکت های سربسته بصورت لاک و مهرشده به واحد دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند و به پیشنهادهایی که مخدوش ، مشروط و خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده  نمی شود.
7- کمیسیون مربوطه ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 28/12/98 در سازمان تشکیل و پاکات بازگشایی می گردد.
8-برنده مناقصه می بایست قبل از انعقاد قرارداد 10 درصد مبلغ کل قرارداد خود را به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید.
9-شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه شهرداری تهران و تسری به مراکز استان ها  و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. 
10-مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ به مدت یکسال می باشد و از تاریخ انعقاد قرارداد و شروع به کار پس از ابلاغ به مدت یکسال  هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی  به قرارداد حاضر تعلق نمی گیرد  به استثناءافزایش دستمزد گارگران در اول فروردین هر سال برابر اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی.
11-سازمان میتواند در صورت نیاز 25درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه کسر یا اضافه نماید وپیمانکار در این خصوص اعتراضی ندارد.
12-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معاملات در اسناد مناقصه مندرج است.متقاضیان باید یک نسخه از آن دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه وتسلیم نماید. 
14- برنده مناقصه مکلف است یکنفر مسئول ایمنی را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان و سازمان اعلام نماید.
15 -به ازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
*این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفاً یک نوبت منتشر می شود.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها