آگـــــــهـــــی مناقصـــــــــه عمـــــــــــــومی سازمان آرامستان بهشت زهرا(س) - تاریخ 20/اسفند/1398سازمان آرامستان بهشت زهرا(س) در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی خدماتی را از طریق مناقصه عمومی به شركتهای واجدالشرایط و دارای صلاحیت از اداره كل كار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی معتبر واگذار نماید . لذا متقاضیان واجدالشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداكثر به مدت هفت روز به محل سازمان واقع در بندرعباس کیلومتر 8 جاده بندرعباس -میناب واحد حقوقی مراجعه نمایند.
لازم به ذكر است: فروش اسناد( از تاریخ 20/12/98 لغایت 28/12/98)
1-هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . 
2-میزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ دویست میلیون ریال به صورت واریز نقدی به حساب سپرده 0105667114007 بنام سازمان آرامستان بهشت زهرا(س) نزد بانک ملی واریز نماید و یا ضمانتنامه معتبر بانكی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد.(چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.)
3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان  به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یك از  پیشنهادات مختار است.
5- پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه 9/1/99   پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده  5در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
6- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط  و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری میباشد.
7- پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 11/1/99 درکمیسیون عالی معاملات  که در محل سازمان تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود.
8- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد .
9- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه شهرداری تودیع نماید.
10- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد  بمدت یکسال کامل شمسی 
می باشد و از تاریخ انعقاد قرارداد و شروع بکار پس از ابلاغ به مدت یکسال هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمیگیرد  باستثناء افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هر سال برابر اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی.
11- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا  و به پیشنهاد خود ضمیمه 
تسلیم نمایند .
12-درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت توسط سازمان که برنده مناقصه مکلف به پرداخت حداقل دوماه حقوق و مزایای کارکنان تحت اختیار خودمی‌باشد . 
13- برنده مناقصه مکلف است یکنفر مسئول ایمنی را به اداره کل کار و اموراجتماعی استان و سازمان اعلام نماید.
14-بازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5ریال از مطالبات پیمانکار کسرمی گردد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها