روزی برای اصناف، روزی برای تغییر


نویسنده: میلاد ملک پور

«اصناف» جمع صنف و در اصطلاح، نام تشکلی است که بازاریان آن را در انجمنهای صنفی به وجود آوردهاند. وجود این تشکل تأثیرگذار درواقع یکی از ارکان اساسی اقتصاد و بازار کشور ما به شمار میرود. اصناف را میتوان یکی از بزرگترین نهاد مدنـی در هر کشوری محسـوب کـرد. اهمیـت این بخش خصوصی بهاندازه است که یکم تیرماه در تقویم کشور، روز ملی اصناف نامگذاری کرده اسـت.

روز» اصناف» امسال با سالهای پیشین خود تفاوتهایی دارد. با پدیدار شدن ویروس کرونا در کشور، آن هم در روزهای پایانی سال گذشته و درست درزمانی که فعالان صنفی و بازاریان، امید به افزایش حجم فروش و رونق تجارت داشتند، مشکلات جدی و نگرانیهای جدیدی برای اصناف و بازاریان ایجاد شد. باوجود گذشت چندین ماه، تبعات اقتصادی و اجتماعی این بحران همچنان گریبان گیر این قشر اقتصادی فعال و پرتلاش جامعه است. مشاغلی که تأمینکننده نیازهای روزمره خانواده بوده، بیشتر از هر شغلی تحت تأثیر تبعات منفی این بحران اقتصادی قرار گرفتند. مشاغل خرد و کسبوکارهای کوچک در کشوقوسهای قرنطینه کردن شهرها، محدود کردن تردد و تعطیلی بازارهای سرپوشیده، بیش از همه دچار ضرر و بحران شدند. مسئله رکود و آسیبهای اقتصادی ناشی از کرونا هم در اینجا، مختص ایران نیست و بحرانی است که دامن اقتصاد جهان را گرفته است. و به دنبال آن، سایر کشورهای جهان به دنبال استراتژی ویژهای برای برون رفت از این مشکلات هستند.

بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، کرونا همچنان به قوت خود باقی است و باید تا مدتها با آن زندگی کرد و این ما هستیم که مجبور به تغییر رویه زندگی و کسبوکار خود هستیم. ازجمله این تغییرات، بهرهگیری از دانش روز و رعایت پروتکلهای بهداشتی در محیط کسبوکار است. در این وضعیت کرونایی بسیاری از مشاغل با تفکری جدید بر پایه تکنولوژی و درک شرایط روز توانستهاند از رقبای خود سبقتگرفته و یک تهدید بالقوه را به فرصت تبدیل کنند. این موضوع مختص صاحبان مشاغلی است که قبل از بحران کرونا در بستر تکنولوژی کسبوکار خود را رشد دادهاند یا حداقل زیرساختهای ابتدایی هوشمند را در کسبوکار خود لحاظ کردهاند.

لذا فارغ از مسئولیت دولت و رسالت اتاقهای اصناف، تحلیلگران اقتصادی و صاحبنظران این علم، راز بقای جوامع مدرن در عصر فرا صنعتی، رسیدن به توسعه وایجاد ثروت را استفاده از مفاهیم مدیریت دانش روز میدانند. در این راستا ایجاد کارآفرینی، توسعه شرکتهای کوچک و بنگاههای خرد اقتصادی، مبنی بر تکنولوژی بهترین پیشنهاد است. با استفاده از تکنولوژی در کسبوکار میتوان در زمینههای فرهنگی، امنیت و روابط کاری، پیشرفت و اطمینان بیشتری به دست آورد. از سوی دیگر آسیبهای قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی را در کسبوکار بسیار کمتر احساس کرد. یکی دیگر از نقشهای مهم تکنولوژی بر روی کسبوکار و تجارت امروزی، ایجاد ارتباط قوی با مشتریان است. نقشی که همیشه هدف غایی و بزرگ اصناف است.

در پایان؛ بایستی با واقعیت کنار آمد که بازاریان و اصناف بهنوعی محکومبه تغییر رویه مدیریت کسبوکار از شکل سنتی به سبک مدرن هستند. دیر یا زود میدانداری به نفع کسبوکارهای مبتنی بر پایه تکنولوژی با مدیریت هوشمند تغییر خواهد کرد. بنابراین فرآیند کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، موجب پویایی صنعت، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد خواهد شد که اتاقهای اصناف با ایجاد مرکز مطالعاتی - تحقیقاتی و با همکاری اتحادیههای صنفی در راستای رسالت واقعیشان که حمایت از فعالان صنفی میباشد، میتوانند نقش بسزایی در این حوزه ایفا نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها