آگهی مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد آگهی مزایده ( نوبت اول) تاریخ /18/تیرماه/1399آگهی مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9609987644100688 صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد شامل 27 قلم اجناس که در متن کارشناسی با ذکر نام لوازم و قیمت آنها پیوست نیز می باشد مجموعا به مبلغ 000/000/912/3 ريال متعلق به محکوم علیهم 1- محمد افروغ 2- حسین افروغ بابت طلب محکوم له خانم حنیفه طهماسب پور ارزیابی و کارشناسی گردیده که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد .
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا 10درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید در پاکت مهر  و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 28/04/1399 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود ( بصورت فی المجلس نیز می تواند شرکت نماید)
5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر  خلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است .
7- پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 29/04/1399 قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید .
8-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قمیت و خسارت از تجدید نظر مزایده حاصل  شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اجرای احکام دادگستری حاجی آباد مراجعه نماید.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها