شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تاریخ 22/تیرماه /1399شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد
 آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
زمانبندی مناقصه :
 از كلیه مناقصه گرانی كه واجد شرایط فوق می باشند دعوت می گردد نسبت به تهیه اسناد و شرکت در مناقصه، در موعد مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند.
الف- تهیه اسناد مناقصه : از تاریخ 19/04/1399 لغایت 24/04/1399 تا ساعت 19:00
ب- بارگذاری اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد : حداكثر تا ساعت 13:00روز چهارشنبه تاریخ  08/05/1399 
* ارسال پاكت الف بصورت حضوری (مهر و لاك شده ) حداكثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 08/05/99 راس ساعت 13:00می باشد.
پ- بازگشایی پاكات (الف و ب و ج) در ردیف 1: روز شنبه تاریخ 11/05/99 به ترتیب ردیف های جدول فوق از ساعت 09:00
بازگشایی پاكات (الف و ب و ج) در ردیف در ردیف 2 و 3 : روز یکشنبه تاریخ 12/05/99 راس ساعت 9:00
ث-محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
ج- پاکت  الف : پاکت (الف) هم در سامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری (مهر و لاک شده) تحویل دستگاه مناقصه گزار  به آدرس بندرعباس- سه راهی فرودگاه- بلوار علی ابن ابیطالب-روبروی هنرستان شهید رجایی- دبیر خانه شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان-
تلفن: 33665351-076 گردد.
د- نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار پیمانكاری: بصورت ضمانتنامه معتبر بانكی یا فیش واریزی شناسه پرداخت 347056762257130814111439788888  و شماره شبا 08010000400156704018517 IR نزد بانک مركزی ، بنام تمرکز درآمد شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان. سایت شرکت: WWW.Hriec.ir
امور  پیمان های شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان        

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها