شهرداری میناب آگهی مزایده عمومی تاریخ/13/مردادماه/1399شهرداری میناب در نظر دارد به استناد بند یک مصوبات صورتجلسه شماره 106 مورخ 05/02/98 شورای اسلامی شهر  میناب و  ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها ، مکان ذیل را  از  طریق مزایده عمومی به اشخاص (حقیقی  و
حقوقی )  واجد شرایط بصورت اجاره واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاصی که دارای مجوز بهره برداری در زمینه تولید شن و ماسه می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir مراجعه نمایند .

توضیحات :
1 - تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 0102963945003 بنام شهرداری میناب نزد بانک صادرات شعبه مرکزی میناب واریز و فیش واریزی را به همراه دیگر اسناد ارائه نماید.
2- تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ 06/05/99 لغایت پایان وقت اداری 13/05/99 می باشد .
3 - مهلت بارگزاری و تحویل اسناد : از تاریخ 13/05/99 لغایت پایان وقت اداری 25/05/99 می باشد .
4 - تاریخ بازگشایی پاکتها : روز یکشنبه مورخه 26/05/1399 راس ساعت 9 صبح .
5 - مکان بازگشایی : شهرداری میناب ، طبقه دوم ، دفتر شهردار.
6 - شرکت کنندگان در مزایده می بایست علاوه بر بارگزاری اسناد ، مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir،نسخه فیزیکی ضمانت نامه شرکت در مزایده ، اسناد و مدارک مزایده و برگ پیشنهاد قیمت را در پاکات الف ، ب و ج گذاشته و  با لاک و مهر  و درج نشانی کامل و شماره تلفن
به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .
7 - به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .
8 - سپرده نفر اول تا سوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهد ماند . ضمنا
در صورت انصراف نفرات اول تا سوم ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
9 -شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
10-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
11 - سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد .
11 - جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2230230-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها