شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت نهم) تاریخ /14/مردادماه/1399شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده های اجرائی 971393 موضوع محکوم علیه ابراهیم نظرپور به استناد رای شماره 9709977700100941 حکم به فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 5/317 متر مربع به پلاک ثبتی 308 فرعی از 4112 و 4113 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در بخش یک بندرعباس دارای قدمت چهل ساله دارای امتیاز آب و برق به همراه سه باب مغازه به نشانی بندرعباس بلوار جمهوری اسلامی ( کمربندی ) سربالایی کمربندی کوچه تعاون 16 که طبق سند متعلق به آقای عباس نظرپور می باشد در حق محکوم علیها آقایان مهدی و خلیلی و  اسحق و جواد و حبیب و مرتضی و محمد و جلیل و خانم خیرالنسا نظرپور گردیده است که
1- در بخش جنوبی قطعه اعیانی فضای مسکونی به متراژ حدودی 90 متر مربع و فضای باز (حیاط ) 85 متر مربع قرار دارد که به مبلغ 000/000/030/4 ريال کارشناسی شده است .
2- مغازه قرار گرفته در ضلع شمالی شرقی با مساحتی حدود 22 متر مربع و مشرف به بلوار جمهوی اسلامی با لحاظ نمودن حق سر قفلی 000/000/380/2 ريال کارشناسی شده است .
3- مغازه میانی با مساحتی حدود 92 متر مربع که بخش مشرف به گذر 23 متر مربع و فضای جنوبی آن 69 متر مربع می باشد که با لحاظ نمودن حق سرقفلی به مبلغ 000/000/640/4 ريال کارشناسی شده است .
4- نهایتا مغازه سوم در بخش شمالی غربی قطعه مشرف به گذر دارای مساحتی در حدود 29 متر مربع می باشد . که ارزش مغازه شمالی غربی قطعه با لحاظ نمودن حق سر قفلی 000/000/050/1 ريال می باشد .
که مجموع بندهای 1 تا4 به میزان 000/000/100/21 ريال ملک مورد اشاره ارزیابی و کارشناسی شده است و وجه حاصل از فروش ملک به میزان سهم هر یک از وراث بین آنها طبق گواهی انحصار وراثت تقسیم می گردد و در زمان فروش حقوق رهنی و بازداشتی ملک لازم الرعایه می باشد. و با شرایط زیر از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد .
1- فروش نقدی است  حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.2- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.5- مزایده در ساعت 12  ظهر روز چهارشنبه مورخ 29/05/1399 بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به آدرس چهار راه رفاه مجتمع شهید بهشتی طبقه همکف واحد شعبه سوم اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند .
 دادورز اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس  - زهرا رضوی کنوی    196396

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها