اجرای احکام دادگستری حاجی آباد آگهی مزایده ( مرحله اول ) تاریخ /30/شهریورماه سال /1399اجرای احکام دادگستری حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9809987644101113 صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان حاجی آباد ششدانگ یک باب خانه ویلایی قدیمی به آدرس حاجی آباد بلوار امیرکبیر روبروی پمپ بنزین غربا دارای پلاک ثبتی 361 فرعی از 3 اصلی به مساحت عرصه 240 مترمربع و مساحت اعیانی 157 مترمربع با اسکلت دیوار باربر ، کف سیمان موزاییک ، سقف طاق ضربی ، درب و پنجره آهنی ، دارای انشعاب آب ، برق و گاز در قبال مبلغ 000/000/800/7 ریال ( هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) بابت طلب محکوم له خانم عذری قربانی ازریابی و کارشناسی گردیده ( طلب محکوم له 300/192/766/2 ریال ) که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش
می رسد.
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا 10% بهاء ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند.
4 - پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 14/07/1399 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود . ( ضمنا شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند).
5 - با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده برخلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6 - اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است .
7 - پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 15/07/1399 قرائت خواهد شد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به دفتر اجرای احکام  دادگستری حاجی آباد مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها