آگهی مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی بخش احمدی آگهی مزایده( نوبت اول) دوشنبه /31/شهریورماه /1399آگهی مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی بخش احمدی به موجب پرونده کلاسه 8309987610900120 صادره از شعبه اول اجرای احکام حقوقی بندرعباس 1- ششدانگ عرصه به پلاک ثبتی 460 فرعی از 66 اصلی به مساحت 27/629 متر مربع با کاربری مسکونی به مالکیت آقای ابراهیم کریمی پوری واقع در بخش احمدی شهر سرگز جمعا به مبلغ 629270000 ريال ارزیابی و کارشناسی گردیده است ، ارزش کل ملک فوق 000/270/629 ريال در خصوص محکومیت محکوم علیه آقای ابراهیم کریمی پوری بابت طلب محکوم له جواد اله رضائی زارعی ارزیابی و کارشناسی گردیده است ( طلب محکوم له 279/600/618/6ريال ) که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد.
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند.
4- پیشنهاددهندگان باید در پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 19/07/1399 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود، ( ضمنا فی المجلس نیز می تواند با رعایت مقررات در مزایده شرکت نماید)
5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است .
7- پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 20/07/1399 قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید.
8- در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارت از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اجرای احکام دادگاه عمومی بخش احمدی مراجعه نماید.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها