شعبه دوم حقوقی اجرای احکام دادگستری بندرعباس آگهی مزایده ( نوبت اول ) تاریخ /1/مهرماه سال /1399شعبه دوم حقوقی اجرای احکام دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 970207 موضوی دعوی شاپور غلامی به طرفیت عبدالحسین محترم مبنی بر مطالبه وجه اجرائیه صادر گردیده است که در راستای اجرای حکم صادره ملک موصوف متعلق به محکوم علیه توقیف و پس از کارشناسی ، به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود محکوم علیه عبدالحسین محترم محکوم به پرداخت مبلغ 750/629/174/1 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له شاپور غلامی و مبلغ 000/000/28 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است .
موضوع مزایده :
شش دانگ دارای پلاک ثبتی 2062 فرعی از 18 اصلی به مساحت 5/89359 مترمربع واقع در روستای فاریاب ایسین قطعه یک بخش دو بندرعباس که در تاریخ 23/12/88 ذیل ثبت شماره 74024 اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس به نام آقای عبدالحسین محترم فرزند احمد تحت پلاک 2062 فرعی از 18 اصلی ثبت و سند صادر گردیده ملک موصوف به مبلغ 000/760/148/7 ریال کارشناسی و ارزیابی گردیده که به عنوان قیمت پایه مزایده است و با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 13 مورخ 13/07/99 در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها