شرکت آلومینیوم المهدی آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 29مهر ماه سال /1399  شرکت آلومینیوم المهدی در نظر دارد نسبت به ساخت و بازسازی دیواره های کوره های پخت آند خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت المهدی به آدرسwww.almahdi.ir  مراجعه و فایل مربوطه را دانلود نمایند.
توضیحات:
- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 18/08/99
- ضمانتنامه: تضمین شركت در مناقصه مبلغ 650.000.000 (ششصد و پنجاه میلیون) ریال
می باشد كه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی حداقل سه ماهه قابل تمدید ارائه شود.
- محل تحویل پاکات مناقصه: بندرعباس، كیلومتر 18 جاده اسكله شهید رجائی، بلوار صنعت، شركت آلومینیوم المهدی، دبیرخانه شرکت. تلفن: 33595021-076  دورنگار: 33595550-076
- کلیه پاکات مناقصه می بایست بصورت دربسته، ممهور و موضوع مناقصه روی پاکت ذکر گردد. ضمناً ارسال اسناد فنی مناقصه بصورت مهر و امضاء شده از سوی شركت كنندگان الزامی است.
- مضافاً اینكه به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، فاقد امضاء و پیشنهادهایی كه بعد از مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها