شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) 29/مهرماه سال /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب اجراییه شماره 9910427610700034 مورخ 11/02/99 که طی آن محکوم علیه زمین سنگ بندر محکوم به پرداخت مبلغ 00/0534/783/1 ريال بابت محکوم به در حق محکوم لها مسعود داوری و عبدالمهدی مهدی زاده و مبلغ 150/788/57 ريال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده است . در راستای اجرای مفاد اجراییه 1871 سهم مشاع از 26484 سهم عرصه و اعیان پلاک 58437 فرعی از 3 اصلی بخش 1 متعلق به محکوم علیه توقیف که پس از کارشناسی به شرح ذیل به مزایده گذ اشته می شود
موضوع مزایده : 1871 سهم مشاع از 26484 سهم عرصه و اعیان پلاک 58437 فرعی از 3 اصلی بخش 1 یک باب ملک تجاری واقع در بندرعباس ، چهارراه الهیه جنوبی ، مجتمع تجاری پردیس واقع در طبقه سوم ساختمان چهار قبلا با پیشه شهر بازی بوده و در حال حاضر فاقد پیشه می باشد.
مشخصات فنی ملک : دارای پوشش کف از نوع موزائیک 40*40 ایرانی و دیوارها پلاستر و گچ کاری می باشد و نقاشی می باشد و همچنین دارای سقف کاذب پال مربعی 50*50 از نوع PVC  و درب ورودی سکوریت به همراه قفل و یراق ، درب و پنجره ها دوجداره از نوع upvc  و برق و کلید و پریز توکار می باشد.
ارزش 1871 سهم مشاع از 26484 سهم عرصه و اعیان ملک صدر التوصیف ( به انضمام انشعابات و متعلقات مربوطه ) جمعا به 000/000/871/1 ريال ( یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و یک میلیون ريال) معادل یک صدو هشتاد و هفت میلیون و صد هزار تومان کارشناسی و ارزیابی گردیده که مبلغ اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است و با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.5- مزایده درساعت 13 مورخ 12/08/99 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه دوم  اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها