ركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 08-99شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان درنظردارد عملیات اجرائی ارتباطات ورودی و خروج پست230کیلوولت خمیربه طول تقریبی3کیلومتر را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجدشرایط واگذارنماید. لذا ازمتقاضیان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسنادمناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واریزمبلغ 500000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب وسایردرآمدها ازتاریخ 07/08/99 لغایت 12/08/99 اقدام ویك نسخه ازاسناد مناقصه را دریافت نمایند.

با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارمی گردد؛ لازم است درصورت عدم عضویت قبلی شرکتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسایت مذکور انجام ونسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4-33331700 داخلی2079 ودرخصوص سامانه با داخلی2071 تماس حاصل فرمایند.ثبت شماره تلفن،فکس وایمیل ازسوی شرکت کنندگان درسامانه الزامی می باشد.ضمناً تأکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیزدرروزبرگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.


توضیحات : ( شرط ورود: ردیفهای 1تا4 )
  1-ارائه مستندات حداقل دوکارانجام شده موفقیت آمیز(انجام عملیات اجرائی احداث فوندانسیون،برج بندی وسیم کشی خط انتقال نیرو با ولتاژ230کیلوولت به بالا به طول حداقل پنج کیلومتربصورت کامل)درپنج سال گذشته به همراه تأییدیه از کارفرمای مربوطه .
 2-داشتن گواهی تأیید صلاحیت پیمانکاری دررتبه5 رشته نیرو(زیررشته پستها،توزیع وانتقال نیرو)الزامی می باشد.


3-ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی الزامی می باشد.
 4-ارائه ظرفیت آزادکاری از سامانه ساجار.
 5 -مبلغ تضمین شركت درفرآیند ارجاع کار 399،356،320ریال است كه باید به صورت ضمانتنامه معتبربانكی و یا واریز نقدی به نفع خریداردرروز برگزاری مناقصه تسلیم گردد.
6-دستگاه نظارت : معاونت طرح و توسعه شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان / دفترمهندسی طرحها می باشدشركتهای متقاضی می توانند درخصوص سؤالات فنی خود با تلفن 4تا33331700 -076 داخلی 2160 آقای مهندس حیدری هولاری و یا شرکت منیران (مشاور پروژه ) تماس حاصل فرمایند.
7-حداكثرمهلت تحویل اسناد به دبیرخانه اینشركت تا ساعت 8صبح روزسه شنبه مورخ 27/08/99 وبازگشایی پاكات رأس ساعت 10 صبح همان روزدرمحل امورتداركات وقراردادها می باشد.
8-به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتی كه بعداز موعد مقرر به دبیرخانه این شركت ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهدشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها