آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمیبرابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
قطعه 1 بخش 4
1- خانم نرگس زارعی فرزند جعفر به شماره شناسنامه 12346 صادره از میناب و به شماره ملی 3420123477 و به شماره رای 139960323057001034 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 85/216 متر مربع قسمتی از پلاک شماره 979 - اصلی قطعه 1 بخش 4 واقع در میناب محله نظری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم بی بی بیگم بنادری
2- محسن قلعه مینابی فرزند رضا به شماره شناسنامه 15931 صادره از میناب و به شماره ملی 3420159137 و به شماره رای 139960323057001037 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 70/310 متر مربع قسمتی از پلاک شماره 979 - اصلی قطعه 1 بخش 4 واقع در میناب بلوار بسیج محله نظری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم بی بی بیگم بنادری
3- اکبر قلعه مینابی فرزند رضا به شماره شناسنامه 3421850641 صادره از میناب و به شماره ملی 3421850641 و به شماره رای 139960323057001036 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 26/219 متر مربع قسمتی از پلاک شماره 979 - اصلی قطعه 1 بخش 4 واقع در میناب بلوار بسیج محله نظری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم بی بی بیگم بنادری
4- خانم طاهره بیژنی فرزند حسن به شماره شناسنامه 16 صادره از بندرعباس و به شماره ملی 3391798211 و به شماره رای 139960323057001035  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 64/264 متر مربع قسمتی از پلاک شماره 979 - اصلی قطعه 1 بخش 4 واقع در میناب بلوار بسیج محله نظری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم بی بی بیگم بنادری
5- خانم سمیه زاهدی فرزند علی به شماره شناسنامه 1386 صادره از میناب و به شماره ملی 3421172250 و به شماره رای 139960323057001130  ششدانگ یک قطعه مرغداری منضم به زمین اطراف آن به مساحت 12000 متر مربع قسمتی از پلاک شماره 633 و 634 فرعی از 1113 - اصلی قطعه 4 بخش 4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقایان عباس برومند و احمد اسدی
قطعه یک بخش 5
6- خانم راضیه محمودی فرزند علی به شماره شناسنامه 3410333711 صادره از میناب و به شماره ملی 3410333711 و به شماره رای 139960323057001085  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 78/183 متر مربع قسمتی از پلاک شماره یک- اصلی قطعه 1 بخش 5 واقع در میناب محله زرکی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی حسین زعیمی حلوان
7- احمد رضائی فرزند علی به شماره شناسنامه 0 صادره از میناب و به شماره ملی 3410189963 و به شماره رای 139960323057000910  ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر رهن که به استناد سند رهنی 97360 مورخ 4/5/1385 تنظیمی دفتر خانه 13میناب که در رهن بانک ملی میناب قرار گرفته است  به مساحت 81/205 متر مربع قسمتی از پلاک145-  اصلی قطعه 1 بخش 5 واقع در میناب شهرک دانش خریداری از مالک رسمی شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش میناب
8- خانم زهرا ملائی پور فرزند عیسی به شماره شناسنامه 3 صادره از میناب و به شماره ملی 3421838461 و به شماره رای 139960323057000877  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 80/201 متر مربع قسمتی از پلاک 377- اصلی قطعه 1 بخش 5 واقع در میناب محله سولقان محله آزاران خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم عالیه بیگم بنادری
9- وحید بهرامی راونگی فرزند حسن به شماره شناسنامه 1303 صادره از میناب و به شماره ملی 3420931557 و به شماره رای 139960323057001060  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 286 متر مربع قسمتی از پلاک 570- اصلی قطعه 1 بخش 5 واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عبدالکریم احمدی
10- خانم رباب سالاری اصل پور فرزند غلام به شماره شناسنامه 11542 صادره از میناب و به شماره ملی 3420115431 و به شماره رای 139960323057000950  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 288 متر مربع قسمتی از پلاک 570- اصلی قطعه 1 بخش 5 واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عبدالکریم احمدی
11- محمد حیدری نودز  فرزند گل محمد به شماره شناسنامه 383 صادره از رودان  و به شماره ملی 4699768008 و به شماره رای 139960323057000902  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 50/297 متر مربع قسمتی از پلاک 570- اصلی قطعه 1 بخش 5 واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عبدالکریم احمدی
12- خانم زهرا دادخدائی  فرزند حاجی  به شماره شناسنامه 3460029080 صادره از جاسک و به شماره ملی 3460029080 و به شماره رای 139960323057001048  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 264 متر مربع قسمتی از پلاک 570- اصلی قطعه 1 بخش 5 واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
عبدالکریم احمدی
تاریخ انتشار نوبت اول : 02/09/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : 17/09/1399
عقیل قاسمی رئیس ثبت اسناد و املاک میناب
1950/م /الف            201943

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها