آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمیبرابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حاجی آباد تصرفات مالكانه وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وپلاك مورد تقاضا به شرح زیرجهت اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آْگهی می شود در صورتی كه هركس نسبت به صدور سند مالكیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد واملاك محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید،درهرحال صدورسند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد /0
1- خانم حمیده  بختیاری زاده  فرزند نصراله  ش ش 23  صادره از   حاجی آباد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 300  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 2- اصلی قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد  بلوارمعلم جنوبی ملکی یوسفعلی حسن زاده احد از مالکین رسمی علی اباد.
2- آقای امیر خواجوئی  فرزند اصغر  ش ش 5300  صادره از   سیرجان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87/112  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 2- اصلی قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد  خیابان مطهری  ملكی عوضعلی حسن زاده احد از مالکین رسمی علی اباد.
3- خانم صدیقه سالاری پور فارغانی  فرزند عطاء الله  ش ش 375  صادره از   حاجی آباد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/258  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 2- اصلی قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد  انتهای خیابان شهید مطهری ملکی درویش فرامرزی  احد از مالکین رسمی علی اباد.
4- آقای هوشنگ هاشمی جوکار  فرزند قباد  ش ش 1343  صادره از   بافت ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 15282  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 2- اصلی قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد  روستای علی آباد  ملكی بهزاد رودباری احد از مالکین رسمی علی اباد.
5- خانم ثریا محمدمرادی  فرزند رحمت اله  ش ش 511  صادره از   لار  پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95/142  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 3- اصلی قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد  محله شوره ای ملكی محمد لشکری احد از مالکین رسمی حاجی اباد.
6- خانم حکیمه فداکار  فرزند اسفند  ش ش 45  صادره از   داراب  پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/282  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 3- اصلی قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد  خیابان جهاد ملكی بختیار حسن زاده احد از مالکین رسمی حاجی اباد.
7-آقای فخرالدین جوذری فرزند ایاز ش ش 262 صادره از بندرعباس  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت   55/620  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 14 - اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای گنج ملكی محمدعلی ماندگاری احد  از مالکین رسمی گنج.
8- شرکت دشت گلروئیه به شماره شناسایی10800049260  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت   93/96039  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 2/20- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای طارم ملكی تهمتن صولت پور مالک رسمی طارم.
9- آقای فلکناز شمسایی گهکانی فرزند اکبر ش ش 533  صادره از حاجی اباد  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت   98/74815   متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 170/24- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای گرگران گهکم ملكی کیخسرو سروشیان مالک رسمی.
10- آقای غضنفر برخورداری احمدی فرزند عطااله ش ش 7 صادره از حاجی اباد  شش سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت   60/50716  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای شهدادی ملكی شمس القمر مرادی احد  از مالکین رسمی شهدادی.
11-آقای داریوش برخورداری  فرزند ایرج ش ش 2153 صادره از حاجی اباد شش سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر یک حلقه چاه  به مساحت   61/553  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای شهدادی ملكی اسماعیل بلوچ محمدمرادی احد  از مالکین رسمی شهدادی.
12- آقای هوشنگ برخورداری احمدی  فرزند حمید ش ش 3470065136 صادره از حاجی اباد شش سهم مشاع از 15 سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت   55/50144  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 1/29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای شهدادی ملكی شمس القمر مرادی  احد  از مالکین رسمی شهدادی.
13- آقای نوذر دهقانی نظام آبادی فرزند بهزاد ش ش 14 صادره از حاجی اباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت   43/14000  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 43- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد شهر فارغان ملكی حبیب اله انصاری احد  از مالکین رسمی فارغان.
14- آقای علی اصغر حسین زاده فارغانی فرزند علی اکبر ش ش یک   صادره از حاجی اباد  هشتاد و سه و سه چهارم سهم مشاع  از 96 سهم ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت   96/10609  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 44- اصلی قطعه دو بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای دهنه میمند ملكی حسن لیاقت احد  از مالکین رسمی میمند.
15- خانم مهری امیری شمیلی  فرزند ارسلان  ش ش 9631  صادره از   بندرعباس 57 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت   10/58858  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 61- اصلی قطعه دو بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای آشکارا   ملكی  ارسلان امیری شمیلی احدی  از مالکین رسمی اشکارا.
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه  29/10/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه  15/11/1399
  علی اصغر ولی پور -       رئیس اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان حاجی آباد
337 /1704 م/الف     15/10 /1399         203508

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها