اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم آگهی مزایده ( نوبت اول) تاریخ /30/دیماه سال /1399اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره اجراییه های 9910427610500095 و کلاسه ی 500328/98 و اجراییه 9810427610500220 و کلاسه 500329/98 مربوطه صادره از شعبه 5، که محکوم علیه آقای میر محسن پسندیده یامچی فرزند میرآقا محکوم به پرداخت 222/747/700/17 و خسارات دادرسی در حق محکوم له محمد گازاری گردیده است که در همین راستا سه دانگ از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 5/103 مترمربع به شماره پلاک ثبتی 18390 فرعی از یک اصلی ، واقع در بخش 2 بندرعباس توقیف گردیده است را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند:
موضوع مزایده : سه دانگ ملک تجاری به شماره پلاک ثبتی 18390 فرعی از یک اصلی واقع در خیابان 12 فروردین غربی ، واحد تجاری مذکور با کف سرامیک بدنه دیوارپوش PVC و سقف کاذب شبکه با نمای شیشه سکوریت بوده در حال حاضر  به عنوان بنگاه مشاور املاک با نام مسکن دلتا در حال فعالیت می باشد و دارای یک انشعاب برق سه فاز 25 آمپر و یک انشعاب عمومی آب می باشد درخصوص مستاجرین و مدارک ارائه جهت مبلغ و مدت اجاره ارائه نگردید.
ارزش کارشناسی سه دانگ ملک تجاری : ارزش کارشناسی بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقوقی و حقیقی به مبلغ 000/250/231/14ریال می باشد.
شرایط مزایده :
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را به صورت نقدی به حساب شماره IR22010004062012907685962  به نام تمرکز وجوه سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس شعبه سوم تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- مزایده در روز چهارشنبه 15/11/99 ساعت 9 صبح بصورت حضوری در محل دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس به عمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفاء می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد .
 متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها