آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /30/دیماه سال /1399نظر به اینکه آقای امیر محمدی زاد فرزند نگهدار به شماره شناسنامه 444 صادره از حوزه بستک به استناد دو فقره استشهاد محلی اعلام داشته است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین دارای پلاک 770-اصلی واقع در فتویه قطعه دو بخش19 بستک به مساحت 240 متر مربع که در صفحه 379 دفتر 6 ذیل شماره 989 به شماره سریال 206508 سری پ به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است. لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد املاک مصوب 18/11/1380 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی، تسلیم و رسید دریافت نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض ، سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پارسیان ، سند مالیکت المثنی  را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 تاریخ انتشار: سه شنبه 30/10/1399

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها