شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) آگهی مناقصه (يک مرحله‌ای) نوبت اول تاریخ /1/بهمن ماه سال /1399




1-‌ نام دستگاه مزایده گذار: شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص)
2- نشانی دستگاه مزایده گذار: كیلومتر 40 جاده میناب-جنب شهر قلعه قاضی
3- موضوع:واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی
4- محل دریافت اسناد مناقصه: اداره تداركات شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس
5- مهلت دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز کاری
6- مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 21/11/99
7- زمان و تاریخ و مكان بازگشایی پاكات راس ساعت 09:00 روز یک شنبه مورخ 26/11/99 در سالن جلسات شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس
8- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- نوع تضمین شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه نقد در وجه شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس
10- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ( چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال )
11- قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 000/1.500 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) واریز به حساب جام 88/18383224 نزد بانک ملت بنام شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس
12- پیشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ تضمین شركت در مناقصه، تضمینهای معتبر تهیه و همراه پیشنهاد نرخ به شركت تسلیم نماید، به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های كمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- سایر اطلاعات و جزئیات دراسناد مناقصه مندرج است.
14- آگهی در سایت www.pgpgm.irو www.otpgc.co و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات iets.mporg.ir  قابل مشاهده میباشد.
15- این شركت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
16 - مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت با موضوع مناقصه از سوی شرکت کنندگان الزامی می باشد.
17 -مدت قرارداد یکسال و از تاریخ 01/01/1400 لغایت 29/12/1400 می باشد.
18- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
متقاضیان میتوانند با ارائه معرفی نامه، نماینده خود را جهت دریافت اسناد مناقصه به همراه فیش واریزی به مبلغ 000/1.500 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) به حساب جاری اعلام شده در آگهی و مراجعه به آدرس شركت اقدام نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها