سازمان منطقه آزاد قشم آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای « نوبت دوم » تاریخ /4/بهمن ماه سال /1399سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد جدول گذاری و آسفالت معابر و خیابان های پروژه نیک آشیان را از طریق مناقصه عمومی
یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .
-موضوع مناقصه : جدول گذاری و آسفالت معابر و خیابان های پروژه نیک آشیان با شرح کار اجرایی و سایر شرایط مناقصه مندرج در اسناد مناقصه.
-محل و اجرا پروژه : استان هرمزگان - جزیره قشم - شهر قشم - شهرک نیک آشیان
- مدت زمان اجرای کار:  3 ماه شمسی می باشد.
-مبلغ برآورد کار : براساس فهارس بهای پایه راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 99 سازمان برنامه و بودجه کشور برابر 5.472.311.449 ریال ( پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون و سیصد و یازده هزار و چهارصد و چهل و نه ریال ) می باشد.
-استاندارد اجرای کار : دارا بودن حداقل رتبه 5  راه با ظرفیت آزاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت شرکت در مناقصه و اجرای پروژه فوق برای مناقصه گران الزامی است.
-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملی 14002861698 و کد اقتصادی 411443335884 یا واریز به حساب جاری 4651525348 بانک ملت شعبه قشم با شماره شبای IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ) به میزان 275.000.000 (دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال)  تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاریخ آخرین روز تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد، علاوه بر آن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم شود،( ضمانتانه بانکی از بانک های خصوصی و دولتی مورد تایید بوده و ضمانتنامه های مربوط به موسسات مالی و اعتباری مورد تایید نمی باشد.)
مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان  می توانند پس از واریز مبلغ.1.500.000  ریال به حساب جاری 4651525348  بانک ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 27/10/99  تا تاریخ  06/11/99 جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراجعه نمایند .
-محل تحویل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسکه بندر بهمن - ساختمان مدیریت حقوقی و امور قراردادها - دبیرخانه کمیسیون معاملات 35252150 - 076 و فاکس 35241706 -076
-مهلت تحویل پاکات مناقصه : از تاریخ  07/11/99  تا 18/11/99 (آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 13:30 تاریخ 18/11/99 می باشد)
-زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکتها: یک شنبه تاریخ 19/11/99 رأس ساعت00.:10 در دفتر مدیریت امور حقوقی و قراردادها ، واقع در اسکله بندر بهمن قشم .
- مکان دریافت و تحویل اسناد مناقصه :جزیره قشم- اسکله بندر بهمن - مدیریت امور حقوقی و قراردادها - دبیر خانه کمیسیون     معاملات. تلفن35252150 - 076 و  فاکس 35241706-076 (کد پستی : 7951617444)
-در این قرار داد پیش پرداخت  درنظر گرفته نشده است و پیمانکار می بایستی بدون دریافت پیش پرداخت اجرای پروژه فوق را شروع نموده پس از پیشرفت فیزیکی 20 درصد از حجم پروژه پیمانکار می تواند نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام نماید.
-سایر توضیحات :
-به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
-هزینه هر نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها