آگهی تحدید حدود سال 1399پارسیان تاریخ /8/بهمن ماه سال /1399پیرو آگهی تحدید حدود املاک و مستغلات حوزه ثبتی پارسیان که می بایست طبق ماده 14 قانون ثبت آگهی آنها منتشر شود و همچنین پلاکهای که بعلت عدم حضور مالکت یا نمایده قانونی آنها از نوبت خارج شده بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
بخش 21 پارسیان
پلاک 2/1716 اصلی آقای سید محمد رحیمی فرزندسید عبدالرحمن ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 4/27746 متر مربع واقع در بهده
پلاک 12/1925 اصلی آقای حسن زارعی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 68/255 متر واقع در پارسیان
 پلاک 13/925 اصلی آقای سعید بحری فرزند عبدالعزیز ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 41/159 متر مربع واقع در پارسیان
تاریخ تحدید حدود: 30/11/1399
پلاک 141/1946 اصلی آقای منصور ابراهیمی فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 16/1947 اصلی خانم بتول مصلحی زاده فرزند عبدالرسول ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 9/2181 اصلی آقای مسعود صمدی فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 18/584 متر مربع واقع در پارسیان
تاریخ تحدید حدود: 02/12/1399
پلاک 2/2212 اصلی آقای عبدالصمدیوسفی فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 08/476 متر  مربع واقع در پارسیان
پلاک 5/2212 اصلی خانم موجده محمدی فرزند عبدالله ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 17/2220 اصلی آقای محمد دایرزه فرزند عبداله ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 19/234 مترمربع  واقع در پارسیان
تاریخ تحدید حدود: 03/12/1399
پلاک 20/2220 اصلی خانم فریده صمدی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 38/419 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 360/2566 اصلی آقای محمد رضا خجسته فرزند اکبر ششدانگ دوباب مغازه  به مساحت 82/332 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 1/4670 اصلی آقای ابیطالب رستم نژاد فرزند عبدالحمید یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و آقای مصطفی ناروئی فرزند سه شنبه یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و آقای حسین سلطانی فرزند خلفان سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 44/55400 متر مربع واقع در روستای تمبو جنوبی
تاریخ تحدید حدود : 04/12/1399
پلاک 1/5559 اصلی علی عابدی فرزند اسماعیل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 29/465 متر مربع واقع در احشام پارسیان
پلاک 13627 اصلی آقای سید احمد سجادی فرزند سید محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 20/307 متر  مربع واقع در پارسیان
پلاک 14282 اصلی خانم حصونه یوسفی فرزند سعید ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 66/3894 متر مربع واقع در روستای فارسی
تاریخ تحدید حدود : 05/12/1399
پلاک 15012 اصلی آقای علی حمیرانی فرزند باقر ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 90/49532 متر مربع  واقع در روستای حمیران
پلاک 15030 اصلی آقای مسعود کهزاد فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 56/1082 متر مربع  واقع در روستای چک چک شمالی
پلاک 15033 اصلی خانم اعظم احمدی  فرزند حسن ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220 متر  مربع واقع در پارسیان
تاریخ تحدید حدود : 06/12/1399
پلاک 15037 اصلی خانم معصومه فرامرزی فرزند اسمعیل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/359 متر  مربع واقع در پارسیان
پلاک 15064 اصلی آقای حسن کهزاد فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 16/56893 متر مربع  واقع در روستای چک چک
پلاک 15065 اصلی خانم زهرا باقری فرزند جواد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 15/405 متر مربع  واقع در پارسیان
تاریخ تحدید حدود : 09/12/1399
پلاک 15069 اصلی آقای صفر سعیدی  فرزند جاسم ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 87/4042 متر مربع  واقع در روستای تمبو شمالی
پلاک 15070 اصلی آقای علی اکبری فرزند حاجی ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 65/426 متر  مربع واقع در پارسیان
پلاک 15074 اصلی خانم کلثوم ترک فرزند مراد سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و آقای مصطفی ناروئی فرزندسه شنبه دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 43/66716 متر مربع واقع در کوشکنار
تاریخ تحدید حدود : 10/12/1399
پلاک 15075 اصلی آقای مهدی شهیدی فرزند جانباز ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 288 متر مربع در احشام پارسیان
پلاک 15079 اصلی آقای ابیطالب رستم نژاد  فرزند عبدالحمید سه دانگ  مشاع از  ششدانگ آقای جمعه آراز فرزند سلطان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 66/50951 متر مربع واقع در روستای فارسی
پلاک 15080 اصلی آقای محمود پاسلار فرزند محمد ششدانگ  یک قطعه زمین زراعی به مساحت 58/68304 متر مربع در کوشکنار
تاریخ تحدید حدود : 11/12/1399
لذا به موجب دستور  ماده 15 قانون ثبت از صاحبان املاک و مجاورین پلاک های فوق الذکر  دعوت می شود در وقت مقرر تحدید حدود که از ساعت 9 صبح شروع می شود در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان املاک یا نماینده قانون ایشان حاضر باشند تحدید حدود با معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد و برابر ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود اعتراضات تا سی روز پذیرفته خواهد شد و معترض میبایستی اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و املاک پارسیان تسلیم نماید و بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تسلیم نماید ضمنا طبق تبصره دو ماده واحده قانون مصوب 25/3/1375 تعیین و تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته است معترض میباسیت ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی محل وقوع ملک تسلیم نماید الا حق او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار :08/11/1399
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پارسیان عبدالحسین فروتن
178/1708 م الف   5/11/99

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

کلیک کنید

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها