سازمان منطقه آزاد قشم (آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ) « نوبت دوم » 12/اسفندماه سال /1399سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد آسفالت محوطه ، احداث انبار و ساختمان VIP و بازسازی داخل نمایشگاه بین المللی قشم را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .
- موضوع مناقصه : آسفالت محوطه ، احداث انبار و ساختمان VIP و بازسازی داخل نمایشگاه بین المللی قشم با شرح كار اجرایی و سایر شرایط مناقصه مندرج در اسناد مناقصه.
- محل و اجرا پروژه : استان هرمزگان - جزیره قشم - شهر قشم - نمایشگاه بین المللی قشم
-  مدت زمان اجرای كار:  6 ماه شمسی می باشد.
- مبلغ برآورد كار : براساس فهارس بهای پایه ابنیه سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور برابر 36.483.554.073ریال ( سی و شش میلیارد و چهارصد و هشتاد و سه میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار و هفتاد و سه ریال ) می باشد.
- استاندارد اجرای كار : دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنیه سال 1399 با ظرفیت آزاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت شرکت در مناقصه و اجرای پروژه فوق برای مناقصه گران الزامی است.
- مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكی بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملی 14002861698 و كد اقتصادی 411443335884 یا واریز به حساب جاری 4651525348 بانك ملت شعبه قشم با شماره شبای IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ) به میزان 1.825.000.000(یک میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال)  تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاریخ آخرین روز تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد، علاوه بر آن ضمانتنامه های بانكی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم شود،( ضمانتانه بانكی از بانك های خصوصی و دولتی مورد تایید بوده و ضمانتنامه های مربوط به موسسات مالی و اعتباری مورد تایید نمی باشد.)
مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان  می توانند پس از واریز مبلغ.1.500.000  ریال به حساب جاری 4651525348  بانك ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 06/12/99  تا تاریخ  16/12/99 جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه مراجعه نمایند .
- محل تحویل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسكه بندر بهمن - ساختمان مدیریت حقوقی و امور قراردادها - دبیرخانه كمیسیون معاملات 35252150 - 076 و فاكس 35241706 -076
- مهلت تحویل پاكات مناقصه : از تاریخ  17/12/99  تا 26/12/99 (آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 13:30 تاریخ 26/12/99 می باشد)
- زمان و محل تشكیل كمیسیون و بازگشایی پاكتها: چهارشنبه تاریخ 27/12/99 رأس ساعت00.:9 در دفتر مدیریت امور حقوقی و قراردادها ، واقع در اسكله بندر بهمن قشم .
-  مكان دریافت و تحویل اسناد مناقصه :جزیره قشم- اسكله بندر بهمن - مدیریت امور حقوقی و قراردادها - دبیر خانه كمیسیون معاملات. تلفن35252150 - 076 و  فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)
- در این قرار داد پیش پرداخت  درنظر گرفته نشده است و پیمانكار می بایستی بدون دریافت پیش پرداخت اجرای پروژه فوق را شروع نماید
- نحوه پرداخت مطالبات پس از ارائه صورت وضعیت  و تایید دستگاه نظارت به صورت غیر نقدی می باشد .
- سایر توضیحات :
- به پیشنهاداتی كه پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
- هزینه هر نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها