آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه ) تاریخ /13/اسفندماه سال /1399به موجب پرونده های اجرایی کلاسه 139904023114000248 ششدانگ یکقطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری تحت پلاک شماره هشتصد و سی و سه فرعی از پانصد وهشتاد و هشت اصلی مفروز و مجزی شده از شماره سی و دو فرعی قطعه سیصد و پنجاه و دو تفکیکی واقع در بخش پنج حوزه ثبتی میناب استان هرمزگان به مساحت دویست و چهل و دو متر و چهل و چهار دسیمتر مربع طبقه م ، توضیحات ملک به حدود: شمالا : جاپی است بطول یازده متر به قطعه سیصد و چهل و پنج تفکیکی شرقا: جا پی است بطول بیست و دو متر و چهار سانتیمتر به قطعه سیصدو  پنجاه و سه تفکیکی،جنوبا: جا پی است بطول یازده متر به خیابان غربا: جا پی است بطول بیست و دو متر و چهار سانتیمتر به قطعه سیصد و پنجاه و یک تفکیکی، مشخصات مالکیت : رضا باقری فرزند کیدی به شماره شناسنامه 11 تاریخ تولد 20/06/1364 صادره از بشاگرد دارای شماره ملی 5869970180 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان که ذیل شماره دفتر الکترونیکی 139520323057002566 ثبت گردیده است . محدودیت :یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 139905823114000246 مورخ 27/07/1399 صادره از واحد اجرای اسناد رسمی میناب به نفع زوجه بازداشت می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ آن مبلغ هفتصد و بیست و هفت میلیون و سیصد و بیست هزارريال ارزیابی و قطعی گردیده است و مشتمل بر موارد زیر است: یکقطعه زمین مسکونی بمساحت 242.44 متر مربع و فاقد هر گونه اعیان احداثی می باشد. آدرس ملک : میناب بلوار دانشگاه ، بعد از دانشگاه پیام نور ، قریه گنجک می باشد و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک بوده، پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 24/12/1399 در شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت میناب واقع در میناب، بلوار آل محمد(ص) ، جنب اداره کار، از طریق مزایده حضور ی به فروش می رسد. مزایده از مبلغ هفتصد و بیست و هفت میلیون و سیصد و بیست  هزار
ريال ارزیابی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. مطابق ماده 136- اصلاحی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ  پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتیکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فر وش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. و لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و  همچنین هزینه های نیم عشر و حق مزایده نیز نقدا از شخص برنده مزایده  وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز  مزایده بصورت غیر مترقبه تعطیل رسمی گردد،مزایده در اولین روز اداری در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 13/12/1399

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میناب-عقیل قاسمی     205055   1949 م/ الف    

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها