شهرداري منطقه یک بندرعباس ((آگهی مناقصه عمومی)) تاریخ /13/اسفندماه سال /1399شهرداري منطقه یک بندرعباس در نظر دارد پروژه  ساماندهی و بهسازی ورودی شهر (خاکبرداری ،خاکریزی و تسطیح ) محور میناب سیرجان را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی  واجد الشرایط واگذار نماید. شرکتهای واجدالشرایط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس: بندرعباس -بلوار خلیج فارس، شهرداری منطقه یک از تاریخ (13/12/99 الی 23/12/99) مراجعه نمایند.
-شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است.
- چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 26/12/99 و تاریخ بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 27/12/99 در محل شهرداری منطقه یک می باشد.
-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از  تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد.
-بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص،معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود.
-برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله در موعد مقرر به شهرداری تودیع نماید.
-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
-به ازء هر روز تاخیر در اجرای پروژه مبلغ 000/000/5  ریال به عنوان جریمه از مطالبات برنده مناقصه کسر می گردد.
-مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر 25% با تائید شهرداری منطقه یک قابل پرداخت می باشد.
-شهرداری می تواند در صورت ضرورت حداکثر تا 25 درصد حجم قرارداد را با همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص اعتراضی ندارد.
-هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.
- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 000/000/100 ریال  می بایست به صورت نقد یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک ملی به شماره حساب  0105963885008 واریز گردد و رسید آن  به قیمت پیشنهادی تسلیم شود، ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد.
( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد .)
-این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می شود.
- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105965759002 مبلغ 000/500  ریال بانک ملی بحساب شهرداری منطقه یک

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها