اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی شهرستان بستک آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /14/اسفندماه سال /1399اجرای  احکام حقوقی دادگاه عمومی شهرستان بستک به موجب پرونده اجرائیه شماره 9810427632300062 که محکوم علیهم ملزم هستند به 1- تقسیم ماترک متوفی (عبدالله احمدی ) وفق مفاد گواهی انحصار و وراث بدین شرح که کل اموال متوفی به 88 سهم تقسیم گردیده و بین وراث متوفی: خانم اسماء زین پور همسر دائمی متوفی 11 سهم، پسران متوفی به اسامی ( محمد، یاسین، احمد ، جابر) احمدی هر نفر 14 سهم و دختران متوفی به اسامی ( رفیعه ، فتحیه، صفیه) احمدی هر نفر 7 سهم و 2- پرداخت هزینه اجرایی حکم، نظر به اینکه ترکه شامل یک باب منزل مسکونی تحت پلاک فرعی 0 از 10737 اصلی بخش نوزده واقع در روستای گزه فرامرزان و همچنین یک دستگاه خودرو  سواری پژو 405 به شماره انتظامی 26 ط 717 ایران 94 می باشد لذا نسبت به مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک فرعی 0 از 10737 اصلی بخش 19 بستک واقع در روستای گزه فرامرزان و یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 به شماره انتظامی 26 ط 717 ایران 94 اقدام می نماید ملک مورد نظر ثبتی و مفروز است و در اجاره نمی باشد.
موضوع مزایده: 1- مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی و 2- یکدستگاه خودرو پژو 405
وقت انجام مزایده روز سه شنبه مورخ 26/12/1399 ساعت 12:00 صبح می باشد.
محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان بستک می باشد.
 فروش نقدی است و ده درصد قیمت به صورت نقدی به حساب IR220100004062012907685962 سپرده دادگستری بستک واریز و الباقی باید ظرف حداکثر یکماه پرداخت گردد. اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. قیمت ملک مورد مزایده از  ( یک میلیارد و یکصد میلیون ريال) و قیمت خودرو مورد مزایده از ( نهصد و سی میلیون ريال) شروع می شود.
مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و به بالاترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود و در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود.
متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بستک مراجعه نمایند.

قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان بستک- احمد حاجی زاده 205063

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها