شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان آگهی مزايده عمومی به شماره فراخوان نوبت دوم تاریخ /18/اسفندماه سال /1399شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در نظر دارد واگذاری حق بهره برداری یك قطعه زمین را از طریق مزایده عمومی به شماره فرآخوان2099004148000001به صورت نقد و اقساط (30درصد نقد و مابقی بصورت 12 قسط سه ماهه)به افراد واجد شرایط از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) واگذار نماید.كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشایی پاكت‌ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مزایده محقق سازند.

زمانبندی مزایده :
 از كلیه مزایده گران (حقوقی و حقیقی ) واجد شرایط  دعوت  می گردد نسبت به شرکت در مزایده در موعد مقرربه شرح ذیل اقدام نمایند.
الف- انتشار مزایده : از تاریخ 14/12/1399 لغایت 24/12/1399 تا ساعت 12:00
ب- مهلت ارائه قیمت پیشنهادی از طریق سامانه ستاد :از تاریخ 14/12/1399  لغایت 24/12/1399 تا ساعت 13:30
- آخرین مهلت تحویل پاكت الف بصورت مهر و لاك شده، حداكثر تا روز یكشنبه تاریخ 24/12/1399 راس ساعت 13:30به دبیر خانه شركت شهرك های صنعتی هرمزگان
پ-مهلت بازدید از تاریخ 16/12/1399 لغایت 23/12/1399 با هماهنگی نگهبان درب ورودی ناحیه صنعتی ایسین از ساعت 08:30تا 17:00
ت- بازگشایی قیمت پیشنهادی : روز یكشنبه تاریخ 24/12/1399 راس ساعت14:00
ج- تهیه اسناد بصورت رایگان از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد.
د- مبلغ ودیعه: بصورت فیش واریزی به شماره حساب 080100004001056704018517 IR  با شناسه پرداخت 347056762257130814111439788888 نزد بانك مركزی، بنام تمرکز درآمد شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان.
ھ- اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و تحویل پاكت الف : بندرعبـاس
 سه راهی فرودگاه.بلوار علی ابن ابیطالب.روبروی هنرستان شهید رجایی. شركت شهرك‌های صنعتی هرمزگان. تلفن 33114115-076  اطلاعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس 41934- 021
WWW.ISIPO.ir      امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها