آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /21/فروردین ماه سال /1400نظر به اینکه آقای هادی حقیقت فرزند علی به شماره شناسنامه 251 و شماره ملی 4709673802 صادره از پارسیان به استناد دو فقره استشهاد محلی اعلام داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه‌دارای پلاک 0 فرعی از 11159- اصلی واقع در روستای بمیری بخش 21 پارسیان به مساحت 651.62 مترمربع که در دفتر الکترونیک ذیل شماره 139520323055000803 به شماره 688349 سریال سری 94  ب به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقودشده است. لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/11/1380 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی
 می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت  10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی ، تسلیم و رسید دریافت نماید.چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض سند مالکیت ارائه نشود. اداره ثبت اسناد و املا ک شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار : شنبه مورخ 21/1/1400

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارسیان - عبدالحسین فروتن    207292    
 6/1708 م / الف      18/1/1400

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها