شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده (نوبت اول) تاریخ /23/فروردین ماه سال /1400شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 9810427610700545 بایگانی 981009 که طی آن محکوم علیه ابراهیم تهرانی محکوم به پرداخت مطالبات محکوم لهم آقای عباس محبی و سعید مظفری گردیده است که راستای اجرای حکم صادره ضایعات فلزی شناور مغروقه یونایتد وینچر در مالکیت محکوم علیه به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده و شرح بازدید:
کشتی مغروقه موردنظر از نوع تانکر و به شماره ایمو 7001003 در سال 1969 تحت نام اسو مالاکا بوده و به یونایتد وینچر تغییر نام‌یافته و در حوالی جزیره هرمز در سال 1366 غرق گردیده و طبق بررسی بعمل آمده ازنظر ابعاد (170*5/23*18) متر بوده و در شرایط فعلی میزان ضایعات قابل استحصال حدود 5500 تن تخمین زده‌شده و با توجه به ضایعات قابل استحصال و در نظر گرفتن شرایط کشتی (عمق آب حدود 15 الی 20 متر) پوسیده شدن بدنه در گل‌ولای و خزه و فرورفتن بخشی از آن در بستر دریا و در نظر گرفتن هزینه های برشکاری زیر آب و استحصال و حمل ضایعات فلزی موردنظر از موقعیت فعلی در دریا به خشکی قیمت لاشه کشتی یونایتد وینچر و متعلقات مربوطه در شرایط فعلی 000/000/250/74 ريال تعیین که به‌عنوان قیمت پایه مزایده لحاظ می‌گردد.
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 13 مورخ 20/02/1400 در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها