آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /26/فروردین ماه سال /1400نظر به اینکه آقای محمد مزارعی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1540 و شماره ملی 4709767653 صادره از پارسیان به استناد دو فقره استشهادیه محلی اعلام داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای پلاک 0 فرعی از 7081 - اصلی واقع در روستای شهر کوشکنار در صفحه 316 دفتر 7 ذیل شماره 1034 به شماره سریال 031699 سری 81 الف به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است.  لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/11/1380 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت 10 روز   به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی تسلیم و رسید دریافت نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: پنجشنبه مورخ 26/01/1400
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارسیان - عبدالحسین فروتن
    13/1708 م/الف     24/01/1400        207344

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها