آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /28/فروردین ماه سال /1400نظر به  اینکه آقای بهنام فرهانی بشماره سند 8123116 مالک ششدانگ به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفتر  24 قشم جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند سند مالکیت پلاک 18023 فرعی از 1939 اصلی در قشم - طولا شهرک گلزار قطعه یک بخش هشت که در اجرای ماده 23 سند مالکیت صادر و تحویل مالک گردیده است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا بابررسی دفتر املاک معلو گردید سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی تحت پلاک 18023/ 1939 اصلی به نام آقای بهنام فرهانی فرزند باقر به شماره ملی 3450059289 صادره از قشم ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است  لذا به  استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نز د خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت  عدم وصول اعتراض  در مهلت مقرر و یا وصل اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

محمد آرامش-  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم  207352    
 100/1400 م / الف      28/1/1400

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها