اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /31/فروردین ماه سال /1400  اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم  به‌موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره اجراییه صادره از شعبه 5، که محکوم علیه آقای شاهرخ کیوانی مراغی فرزند قادر محکوم به پرداخت مبلغ 162/033/715/1 ریال وحق الوکاله وکیل در حق محکوم له هاجر مشکی شندی گردیده است که در همین راستا ملک به شماره پلاک ثبتی 13/716 واقع در بندرعباس - بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان ابوذر مجتمع تجاری - مسکونی هرمز طبقه 4 توقیف گردیده است را از   طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند:
موضوع مزایده:یک دستگاه آپارتمان واقع در ضلع شمال غربی ، طبقه چهارم با اسکلت فلزی ، سقف تیرچه وبلوک ، نمای سنگ ، پنجره آلومینیوم با حفاظ فلزی مشتمل بر هال وپذیرایی ، سرویس بهداشتی ، اتاق خواب و آشپزخونه می باشد ومساحت کل 74.25 متر مربع می باشد .
ارزش کارشناسی ششدانگ پلاک ثبتی فوق مبلغ 000/000/500/3 ریال می باشد.
شرایط مزایده:
 - فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد
-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار می باشد
- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده با هماهنگی اجرای احکام ده درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت  نقدی بحساب شماره IR22010004062012907685962به نام تمرکز وجوه سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت وفیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس شعبه سوم  تحویل نمایند.
- اجرای احکام در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
- مزایده در روز شنبه 18/2/1400صبح به  بصورت حضوری در محل دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس به  عمل می آید. برنده شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهای مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفاء می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد.
 - متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانندبه دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها