آگهی نوبتی سه ماه چهارم 1399ثبت پارسیان تاریخ /1/اردیبهشت ماه سال /1400بموجب ماده 12 قانون ثبت‌اسناد و املاک و اصلاحی مواد 46 و 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که املاک آنان در سه ماه چهارم 1399 قبول درخواست ثبت گردید به شرح زیر به آگهی می‌گردد:
پلاک 2/184 اصلی آقایان احمد نجات و ابراهیم نجات فرزندان اسماعیل هرکدام به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ و خانم‌ها فاطمه نجات و شیخه نجات فرزندان اسماعیل هرکدام به نسبت یک‌دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت 63/45001 مترمربع واقع در احشام پارسیان
پلاک60/1944 اصلی آقای ابوبکر عطای فرزند حسین ششدانگ یک باب چهاردیواری بمساحت 03/392 مترمربع واقع در پارسیان
پلاک 383/2566 اصلی آقای هادی رضوی فرزند عبداله ششدانگ یکباب خانه بمساحت 08/238 مترمربع واقع در پارسیان
پلاک 31/2570 اصلی آقای ایوب طالبی فرزند علی ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 69/308 مترمربع واقع در پارسیان
پلاک 33/2570 اصلی آقای عبدالعزیز روشناس فرزند محمد ششدانگ یکباب چهاردیواری بمساحت 29/221 مترمربع واقع در پارسیان
پلاک 34/2570 اصلی آقای عبدالعزیز روشناس فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت 76/283 مترمربع واقع در پارسیان
پلاک 2856 اصلی آقای یوسف دلاور فرزند عبدالطیف ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت 1/35321 مترمربع واقع در دشتی
پلاک 1/4752 اصلی آقایان جابر جابری و ناصر جابری فرزندان سالم هرکدام به نسبت دو هزار و ششصد و بیست‌وپنج سهم مشاع از شش هزار سهم مشاع و خانم امیه ستوده فرزند عبداله هفتصد و پنجاه سهم مشاع از شش هزار سهم مشاع ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت 16/11478 مترمربع واقع در تمبوشمالی
پلاک 2/4752 اصلی آقایان جابر جابری و ناصر جابری فرزندان سالم هرکدام به نسبت دو هزار و ششصد و بیست‌وپنج سهم مشاع از شش هزار سهم مشاع و خانم امیه ستوده فرزند عبداله هفتصد و پنجاه سهم مشاع از شش هزار سهم مشاع ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت 95/12290 مترمربع واقع در تمبو شمالی
پلاک 5601 اصلی آقای حسین صفری فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه بمساحت 52/453 مترمربع واقع در احشام پارسیان
پلاک 14656 اصلی آقای علیرضا مصلحی زاده فرزند ناصر ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 94/291 مترمربع واقع در پارسان
پلاک 14826 اصلی آقای جاسم بلوچی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بسماحت 15436 متر مربع واقع در کوه شنبه
پلاک 15040 اصلی شکیلا مالکی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 660 مترمربع واقع در باغستان پارسیان
پلاک 15193 اصلی خانم ثریا زارعی فرزند احمد ششدانک یک قطعه زمین کشاورزی بمساحت 32000 مترمربع واقع در روستای سروباش
پلاک 15195 اصلی خانم عایشه شمسیه فرزند محمد ششدانک یک قطعه زمین زراعی بمساحت 5/68557 مترمربع واقع در برکه دکا
پلاک 15205 اصلی آقای عبداله متوکل فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه بمساحت 77/419 مترمربع واقع در پارسیان
پلاک 15206 اصلی آقای جاسم غفاری فرزند عبدالواحد ششدانگ یکباب چهاردیواری بمساحت 87/1089 مترمربع واقع در پارسیان
پلاک 15207 اصلی آقای جاسم غفاری فرزند عبدالواحد ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 60/300 مترمربع واقع در پارسیان
پلاک 15210 اصلی آقای منصور دانش یار فرزند یوسف ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 33/535 مترمربع واقع در پارسیان
پلاک 15214 اصلی آقای عبداله خیاری فرزند محمد ششدانک یک قطعه زمین زراعی بمساحت 28063 مترمربع واقع در برکه دکا
پلاک 15215 اصلی آقای عبداله خیاری فرزند محمد ششدانک یک قطعه زمین زراعی بمساحت 31/40088 مترمربع واقع در عمانی
پلاک 15216 اصلی خانم فاطمه خلفی فرزند کمال ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی بمساحت  12/8367 مترمربع واقع در روستای سروباش
پلاک 15218 اصلی خانم فاطمه خلفی فرزند کمال ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی بمساحت 93/6387 متر مربع واقع در روستای سروباش
پلاک 15224 اصلی آقای خلیل شهابی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت 88/10837 مترمربع واقع در برکه دکا
پلاک 15225 اصلی آقای عبدالعزیز ملائی فرزند عبدالرحمن ششدانک یک قطعه زمین کشاورزی بمساحت 81/20635 مترمربع واقع در پارسان
پلاک 15231 اصلی خانم لیلا صادقی امیری فرزند کریم ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت 51/7755 مترمربع واقع در کوشکنار
پلاک 15233 شرکت تعاونی اتحاد تجارت شکوه ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت 88/103659 مترمربع واقع در بهده
لذا چنانچه اشخاص نسبت به ثبت پلاک‌های فوق واخواهی داشته باشند می توانند برابر ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به مدت 90 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت‌اسناد و املاک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم دادخواست نماید و گواهی آن را  اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول : 01/02/1400
تاریخ انتشار نوبت دوم : 01/03/1400
عبدالحسین فروتن
رئیس اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان پارسیان 208388
15/1708 م الف                  29/1/1400

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها