اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /1/اردیبهشت ماه سال /1400اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره اجراییه صادره از شعبه 5، که محکوم علیه آقای مهدی شیری محکوم به پرداخت مبلغ 350/421/439/1ريال در حق محکوم  له کاظم عابدینی گردیده است که در همین راستا یک خط تلفن همراه اول به شماره ی 09122567777 توقیف گردیده است را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند.
موضوع مزایده : خط تلفن همراه اول به شماره ی 09122567777
ارزشی کارشناسی خط تلفن فوق الذکر مبلغ 000/000/340/1ريال می باشد.
شرایط مزایده :
 - فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده با هماهنگی  اجرای احکام 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت نقدی بحساب شماره IR22010004062012907685962  به نام تمرکز وجوه سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس شعبه سوم تحویل نمایند.
- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- مزایده در روز یکشنبه  19/02/1400 صبح به بصورت حضوری در محل دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس بعمل می آید برنده شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر
می توانندبه دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها