اجرای احکام حقوقی دادگستری رودان آگهی مزایده تاریخ /13/اردیبهشت ماه سال /1400اجرای احکام حقوقی دادگستری رودان به موجب پرونده اجرایی شماره 9709987610401466 مال ذیل را از طریق مزایده به فروش می رساند: شش دانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به نشانی رودان بیکاه- جنب تقاطع کوی حجت به شماره پلاک ثبتی 1455 فرعی از 4 اصلی به مساحت 18/23 مترمربع که هم اکنون در اجاره و به صورت مغازه مرغ فروشی با نام سوپر مرغ پیمان در حال فعالیت متعلق به محکوم علیه صفر زمانی فرزند غلام می باشد به جهت محکومیت محکوم علیه مذکور در حق محکوم له خانم صغری افتد فرزند علی به مبلغ 832/827/757 ریال و هزینه اجرایی در حق دولت توقیف می باشد  که مشخصات و توصیف مغازه عبارتست از اسکلت ساختمان از نوع مصالح بنایی و بدون شناژ و سقف تیر آهن و طاق ضربی و دیوار باربر و پوشش کف و دیواره های داخلی از نوع کاشی و سرامیک و درب ورودی فلزی و نمای ساختمان سیمانی
می باشد و  دارای انشعاب آب و برق جداگانه و حسب نظریه هیات 3 نفره کارشناسان ارزش ریالی آن را 000/500/579 ریال برآورد نموده اند که با شرایط زیر و از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد.
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد زمان مزایده اموالی که آگهی شده اند در محل ملاحظه و از کم و کیف موضوع اطلاع حاصل نمایند.
-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
- پیشنهاد دهندگان باید قبلا 10%  مبلغ  ارزیابی را به حساب نسیم بانک مرکزی به شماره شبای 220100004062012907685962 و شناسه واریز 930108000100039709987610401466 تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- مزایده در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 28/02/1400 بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا می شود و مانده سپرده وی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . طالبین شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری رودان مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها