آگهی مزایده اموال غیر منقول(اسناد ذمه) آگهی مزایده پرونده کلاسه 9900196 تاریخ /13/اردیبهشت ماه سال /1400تمامی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ششصد و شصت و دو متر و بیست و سه دسیمتر مربع با حدود اربعه: شمالاً درب و دیواری است به طول سی و هفت متر و هشتاد و نه سانتی متر کوچه شرقا دیواری است به طول نوزده متر و چهل و چهار سانتی متر به باقیمانده پلاک  بیست و شش اصلی جنوبا دیواری است به طول سی و هشت متر و چهل و نه سانتی متر به باقیمانده پلاک  بیست و شش اصلی  غربا دیواری است به طول پانزده متر و چهل سانتی متر به مسکونی علی باوقار پلاک دویست و هفت فرعی از بیست و شش اصلی. حقوق ارتفاعی ندارد. واقع در حاجی آباد روستای سرچاهان قطعه یک بخش هفت بندرعباس موضوع سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی 269785 سری الف سال 90 بنام وحید باوقار زعیمی فرزند صفر ثبت و صادر گردیده است و سپس برابر درخواست وارده شماره 139905023120000895 مورخه 19/09/1399 نصرت، محمدامین و فاطمه همگی باوقار زعیمی ورثه مرحوم رقیه باوقار ( بستانکاران پرونده) در قبال مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل طلب و مبلغ سی و سه میلیون هفتصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت حقوق دولتی متعلقه اجرائیه تحت پرونده اجرائی به شماره کلاسه 9900196  تشکیل و حسب تقاضای بستانکار طی نامه وارده شماره 139905023120001239 مورخه 06/11/1399 ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری طی صورتجلسه ارزیابی اموال به شماره 140005023120000056 مورخه 31/01/1400 به مبلغ سه میلیارد و سیصد و پنجاه  و شش میلیون و دویست و نود هزار پانصد ریال  به شرح ذیل ارزیابی گردید:
ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه ششصد و شصت و دو متر و بیست و سه دسیمتر مربع و مساحت اعیان نوساز ضلع غربی پلاک یکصد و بیست و هفت متر و چهار سانتی متر مربع و اعیان قدیمی ضلع شرقی پلاک به مساحت پنجاه متر و شانزده سانتی متر مربع، اعیان نوساز با قدمت تقریبی 10 سال دارای شناژ افقی و قائم – دیوار بلوکی – سقف تیرچه بلوک – کف موزائیک – نمای داخلی تا ارتفاع 25/1 متر سرامیک و مابقی سفید کاری و گچ بری – درب و پنجره آهنی – نمای خارجی پلاستر و سیمان و انشعابات آب و برق به انضمام سرویس بهداشنی فاقد نمای خارجی و دارای درب و پنجره آلومینیوم و نمای داخلی سرامیک و سایر مشخصات مانند اعیان می باشد. و اعیان قدیمی ضلع شرقی با قدمت  35 سال، فاقد کلاف بندی، دارای دیوار بلوکی – سقف تخته و چوب – نمای داخلی سفید کاری مستهلک شده – نمای خارجی پلاستر ماسه و سیمان – درب و پنجره آهنی و انشعابات آب و برق به انضمام سرویس بهداشتی می باشد. که با در نظر گرفتن جمیع جهات توسط کارشناس رسمی کارشناسی گردید. جمع ارزش عرصه و اعیان پلاک فوق جمعا به ارزش سه میلیارد و سیصد و پنجاه  و شش میلیون و دویست و نود هزار پانصد ریال  ارزیابی گردیده است.
ملک فوق در روز یک شنبه دوم خرداد ماه یکهزار چهارصد (02/03/1400) از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان حاجی آباد اتاق اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ سه میلیارد و سیصد و پنجاه  و شش میلیون و دویست و نود هزار پانصد ریال  (3،356،290،500 ریال ) شروع و به بالاترین قیمتی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. بدهی مالیاتی و حق حراج و بدهی آب و برق و سایر هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود. شرکت در مزایده برای عموم آزاد است و در صورتیکه در موعد مقرر خریداری مراجعه ننماید املاک مذکور با دریافت کلیه هزینه های مربوطه به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه مواجه گردد روز بعد از تعطیلی جلسه مزایده برگزار می گردد. تاریخ انتشار آگهی 13/02/1400
علی اصغر ولی پور-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان حاجی آباد 208525
10/۱۷۰۴ م/الف

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها