آگهی مزایده مرحله دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد آگهی مزایده( مرحله دوم)آگهی مزایده مرحله دوم اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9609987644100170 صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد شامل 1- خرمای پیارم درجه 2 به تعداد 165 کارتن حدود 20 کیلویی با وزن خالص 3139 کیلو گرم به قیمت واحد 000/180 ريال و جمع  کل 000/020/565 ريال 2- خرمای پیارم درجه یک به تعداد 160 کارتن حدود نیم کیلویی با وزن خالص 71.7 کیلو گرم به قیمت واحد 000/850 ريال  و جمع کل 000/945/60 ريال 3- خرمای پیارم فاقد هسته به تعداد 20 کارتن حدود 20 کیلویی با وزن خالص 380 کیلو گرم به قیمت واحد 000/70 ريال و جمع کل 000/600/26 ريال برآورد قیمت گردید که جمع ارزش کل خرماها 000/565/652 ريال متعلق به محکوم علیه کاووس کریمی بابت طلب محکوم له ابوالقاسم عسکری ارزیابی و کارشناس گردیده که با شرایط ذیل  از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد.
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا  ده درصد بهاء و  ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری  تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ضمیمه  پیشنهاد نمایند.
4- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری رو ز سه شنبه مورخ 28/02/1400 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود (ضمنا شرکت کنندگان بصورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند.)
5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد تریتب اثر داده نخواهد شد.
6- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است.
7- پیشنهاد در ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 29/02/1400 قرائت خواهد شد حضور  پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید.
8-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید  و کسر احتمالی قیمت وخسارات از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا  شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت درمزایده برای کسب اطلاعات  بیشتر می توانند به اجرای احکام دادگستری حاجی آباد مراجعه
 نماید.

قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد
 علی اکبر ابراهیمی بامکان

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها