شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /15/اردیبهشت ماه سال /1400شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 9901114 ب درخصوص دعوی مریم صالحی دومشهری علیه مهدی حکمی محبی که محکوم به پرداخت وجه گردیده که در این راستا یک دستگاه وانت نیسان از اموال محکوم علیه مذکور به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده : خودرو وانت نیسان
الف) مشخصات خودرو:
یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 46ب738ایران 94 سیستم : وانت نیسان تیپ :2400 رنگ:آبی شماره موتور : 561294 شماره شاسی: 267660 مدل: 1390 شمسی
ب )وضعیت حاضر:
اتاق و بدنه : وضعیت اتاق کابین راننده و قسمت بار به لحاظ شکل ظاهری سالم و قابل شماره گذاری
موتور: در زمان بازدیدخاموش کیربکس :سالم تجهیزات داخلی : لاستیک ها :50% سالم پلاک و مشخصات دارد، قابلیت بازسازی و شماره گذاری دارد.
توضیحات: شیشه جلو-سپر جلو و عقب و جلو پنجره- باطری -آینه ها-چراغ ها و اتاق با نوع کاربری باری می باشد.
ج) ارزش وسیله:
- با توجه شرح فوق، وضعیت حاضر و سایر شرایط و نوسانات بازار خودرو و با احتساب فرسایش محل ارکان که نیاز به حک مجدد مکانیزه با سیر مراحل تخصیص المثنی پلاکت مشخصات از شرکت سازنده وسیله نقلیه می باشد در حال حاضر قیمت خودرو 000/000/050/1 ریال معادل 105 میلیون تومان ازریابی می گردد.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره ir220100004062012907685962 تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز یکشنبه ساعت 12 مورخ 02/03/1400 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
داورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس- میرشکاری دهکهان     208533

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها