شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /20/خردادماه سال /1400شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 9900265 که طی آن محکوم علیه شرکت زمین سنگ بندر و حسین امیرزاده محکوم به پرداخت مطالبات محکوم له عبدالغفور غفوری و غیره گردیده است که در راستای اجرای مفاد اجرائیه پلاک ثبتی 52303/2 جهت استیفای حقوق محکوم له معرفی، لذا ملک موصوف توقیف و پس از کارشناسی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده:ششدانگ پلاک ثبتی شماره 52303/2 شماره قطعه 118 تفکیکی به شماره 58450 فرعی از 3 اصلی به مساحت 02/933 مترمربع مفروز و مجزا شده از 57806 واقع در طبقه چهارم با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات به آدرس بندرعباس الهیه جنوبی مجموعه تجاری پردیس.
مشخصات ساختمان: واحد تجاری فوق در طبقه چهارم مجتمع تجاری پردیس واقع در شهرک الهیه جنوبی واقع گردیده که دسترسی به آن از طریق دو دستگاه آسانسور 8 نفره و یک پله ارتباطی و پله فرار تامین می گردد طراحی فضای آن به عنوان رستوران صورت پذیرفته. 
نظریه و نتیجه کارشناسی: 
حسب اعلام نظر کارشناسی در مورخ 11/02/1400 ارزش کل عرصه و اعیان و منافع تجاری و انشعابات آب و برق جمعا به مبلغ 000/000/950/125 ریال کارشناسی ( یک صد و بیست و پنج میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال) و ارزیابی گردیده است. ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت  سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 12 ظهر مورخ 07/04/1400 در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به  اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها