شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /20/خردادماه سال /1400شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 0000124 (شماره بایگانی) محکوم علیه شرکت فانوس ساحل محکوم به پرداخت مبلغ 127/166/213/2 ريال بابت محکوم به در حق محکوم له شرکت خدمات کشتیرانی خورشید دریایی آبی با وکالت سعیده نوروزی و مبلغ 307/658/110 ريال بابت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت گردیده است که در راستای نیابت صادره شعبه اجرای احکام مدنی تهران یک دستگاه خودرو سمند نقره ای مدل 1387 به شماره انتظامی 813 س 53 ایران 84 متعلق به محکوم علیه توقیف که به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود . 
موضوع مزایده : یک دستگاه خودرو سمند نقره ای مدل 1387 به شماره انتظامی 813 س 53 ایران 84 به شماره موتور 19864 و شماره شاسی 150579 وضعیت اتاق و بدنه : اطاق، بدنه : محل هایی که آثار خوردگی  و خسارت دارد شامل :سپر جلو، درب موتور، گلگیر عقب راست ، درب ب عقب راست دارای رنگ پریدگی و زنگ زده دارای آثار خط و خش،‌رنگ اصلی در اثر تابش مستقیم نور خورشید و شرایط جوی از بین رفته است وسایل داخل اتاق مستعمل داشبورد: مستعمل گیربکس: آماده به کار نبود- چراغ فرسوده- صندلی و تودوزی مستعمل قیمت ارزیابی سواری سمند بعد از کسر کلیه هزینه های بیمه، خلافی، توقف پارکینگ، تعویض پلاک هزینه های عوارض شهرداری و ثبت اسناد برآورد گردیده است وضعیت موتور آماده بکار نبوده وضعیت دستگاه انتقال نیرو در حد مدلوکارکردخوب ارزیابی شده فاقد بیمه نامه ثالث درصد استهلاک 40 درصد ارزش پایه 000/000/700 ريال (هفتاد میلیون ريال) موصوف حسب اعلام نظر کارشناس در مورخه 19/2/1400 به قیمت اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده بوده و با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود. 
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت  سپرده نقدی بحساب شماره IR220100004062012907685962  نزد بانک شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 12 ظهر مورخ 05/04/1400 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها