شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /22/خردادماه سال /1400شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 9909987610300019 که طی آن محکوم علیه آقای محسن سالاری جائینی فرزند فضل اله و خانم ها آسیه سالاری جائینی فرزند فضل اله و راضیه سالاری جائینی فرزند فضل اله و شهلا سالاری فرزند شاه میرزا محکوم به پرداخت مبلغ 741/386/810/5 ريال بابت محکوم به در حق آقای سید جلال حسینی پور حسین آبادی فرزند سید مصطفی و مبلغ 331/519/290 ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت گردیده است که یک دستگاه سواری پژو 206 متعلق به احدی محکوم علیهم از وی بعنوان مال توقیف که پس از کارشناسی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود. 
مشخصات خودرو: 
الف: شماره انتظامی : ایران 84  741 ص 27 نوع پلاک: شخصی مدل : 1395 نوع سواری سیستم : پژو رنگ : سفید شماره موتور : 245249 شماره شاسی: 858317 محل توقیف: پارکینگ : قائم ( بابا غلام) 
ب: وسیله نقلیه پلاک مشخصات دارد و قابل شماره گذاری می باشد وضعیت داخلی اتاق و تجهیزات سالم می باشد، برروی درب موتور آثار موج و خراشیدگی ناشی از تصاف بنظر می رسد، آثار تصادف بر روی رکاب سمت راست وجود دارد، آثار فرو رفتگی بر روی درب سمت راست جلو وجود دارد ، آثار خراشیدگی بر روی سپر عقب وجود دارد ، آثار خراشیدگی جزئی بر روی درب جلو و جود دارد ، چهار حلقه لاستیک دچار آفتاب سوختگی می باشد. 
قیمت کارشناسی: 
حسب اعلام نظر کارشناس رسمی قیمت 000/000/300/1 ريال ( بر اساس وضعیت خودرو و بازدید شده و شرایط فوق ) ارزیابی گردیده است . ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره IR0100004062012907685962  نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
- مزایده در روز یک ساعت 12:30 ظهر مورخ 13/04/1400 در محل دفتر شعبه سوم  اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی- کوچه فتح المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها